Nano-Micro Letters

v11

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2018 Impact Factor: 9.043
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

By Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

By Lulu Lyu, Kwang-dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang Yuanzhe Piao

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

By Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

By Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Volume
Most Viewed

Volume 12, (2020) • Interfacial Voids Trigger Carbon-Based, All-Inorganic CsPbIBr2 Perovskite Solar Cells with Photovoltage Exceeding 1.33 V

  Weidong Zhu1,*, Zeyang Zhang1, Dandan Chen2, Wenming Chai1, Dazheng Chen1, Jincheng Zhang1, Chunfu Zhang1,*, Yue Hao1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 87

  First Online: 06 April 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00425-1

 • 2D Layered Double Hydroxide Nanosheets and Their Derivatives Toward Efficient Oxygen Evolution Reaction

  Xueyi Lu1, #, Hairong Xue1, #, Hao Gong1, Mingjun Bai1, Daiming Tang1, Renzhi Ma1, *, Takayoshi Sasaki1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 86

  First Online: 06 April 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00421-5

 • Comprehensive Insight into the Mechanism, Material Selection and Performance Evaluation of Supercapatteries

  Balasubramaniam Saravanakumar1, ‡, Ankita Mohanty1, ‡, Suresh Kannan Balasingam2, Sang Jae Kim3, Ananthakumar Ramadoss1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 85

  First Online: 04 April 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-0413-7

 • Low-Temperature Aging Provides 22% Efficient Bromine–free and Passivation Layer-free Planar Perovskite Solar Cells

  Xin Wang1, Luyao Wang1, Tong Shan2, Shibing Leng1, Hongliang Zhong2, Qinye Bao3, Zheng-Hong Lu4, *, Lin-Long Deng5, *, Chun-Chao Chen1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 84

  First Online: 03 April 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00418-0

 • Nanoscale All-Oxide-Heterostructured Bio-inspired Optoresponsive Nociceptor

  Mohammad Karbalaei Akbari1, 2, *, Jie Hu3, Francis Verpoort4, Hongliang Lu5, Serge Zhuiykov1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 83

  First Online: 01 April 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00419-z

 • 3D N, O-codoped Egg-box-like Carbons with Tuned Channels for High Areal Capacitance Supercapacitors

  Feng Wei1, Xiaojun He1, *, Lianbo Ma2, Hanfang Zhang1, Nan Xiao3, Jieshan Qiu4, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 82

  First Online: 01 April 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00416-2

 • Structure, Performance and Application of BiFeO3 Nanomaterials

  Nan Wang1, 5, Xudong Luo2, Lu Han2, *, Zhiqiang Zhang3, Renyun Zhang4, Håkan Olin4, Ya Yang1, 5, 6, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 81

  First Online: 28 March 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00420-6

 • Heterojunction Incorporating Perovskite and Microporous Metal-Organic Framework Nanocrystals for Efficient and Stable Solar Cells

  Xuesong Zhou1, Lele Qiu1, Ruiqing Fan1, *, Jian Zhang1, Sue Hao1, Yulin Yang1, * 

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 80

  First Online: 28 March 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00417-1

 • Mesoporous Ternary Nitrides of Earth Abundant Metals as Oxygen Evolution Electrocatalyst

  Ali Saad1, Hangjia Shen1, Zhixing Cheng1, Ramis Arbi3, Beibei Guo4, Lok Shu Hui3, Kunyu Liang3, Siqi Liu1, John Paul Attfield5, Ayse Turak3,*, Jiacheng Wang2, 4,*, Minghui Yang1, 2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 79

  First Online: 26 March 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0412-8

 • Partial Atomic Tin Nanocomplex Pillared Few-layered Ti3C2Tx for Superior Lithium-Ion Storage

  Shunlong Zhang1, , Hangjun Ying 1, , Bin Yuan2, 3, Renzong Hu2, 3, Wei-Qiang Han 1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 78

  First Online: 25 March 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0405-7

Volume 11 (2019) • Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

  Wenwen Zhan1, Liming Sun1, Xiguang Han1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 1

  First Online: 08 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0235-z

 • Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

  Jingyan Zhang1, Xiaowan Bai2, Tongtong Wang1, Wen Xiao3, Pinxian Xi4, Jinlan Wang2,
  Daqiang Gao1,*, John Wang3,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 2

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0232-2

 • Coral-Like Yolk–Shell-Structured Nickel Oxide/Carbon Composite Microspheres for High-Performance Li-Ion Storage Anodes

  Min Su Jo1, Subrata Ghosh2, Sang Mun Jeong2, Yun Chan Kang3,*, Jung Sang Cho1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 3

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0234-0

 • In Situ Coupling Strategy for Anchoring Monodisperse Co9S8 Nanoparticles on S and N Dual-Doped Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Battery

  Qi Shao1, Jiaqi Liu1, Qiong Wu1, Qiang Li1, Heng‑guo Wang1,*, Yanhui Li1, Qian Duan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 4

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0231-3

 • Enhanced Roles of Carbon Architectures in High-Performance Lithium-Ion Batteries

  Lu Wang1, Junwei Han1, Debin Kong2,*, Ying Tao1, Quan-Hong Yang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 5

  First Online: 10 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0233-1

 • Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns

  S. Syama1, P. V. Mohanan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 6

  First Online: 12 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0237-5

 • Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay

  Wenqiang Yan1, Kan Wang1,*, Hao Xu2, Xuyang Huo3,*, Qinghui Jin4,5, Daxiang Cui1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 7

  First Online: 17 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0239-3

 • Flexible, Porous, and Metal–Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efficient ORR Electrocatalysts for Zn–Air Battery

  Qijian Niu1,2, Binling Chen3,*, Junxia Guo1,2, Jun Nie1,2, Xindong Guo1,2, Guiping Ma1,2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 8

  First Online: 19 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0238-4

 • N, F-Codoped Microporous Carbon Nanofibers as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for ORR

  Tianle Gong1, Ruoyu Qi1, Xundao Liu2, Hong Li1,*, Yongming Zhang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 9

  First Online: 22 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0240-x

 • In-situ Preparation of Bimetal Co-doped Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Activity

  Wanbao Wu1, Zhaohui Ruan2, Junzhuo Li1, Yudong Li1, Yanqiu Jiang1,*, Xianzhu Xu1, Defeng Li1, Yuan Yuan2,*, Kaifeng Lin1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 10

  First Online: 23 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0236-y

All Items from this volume

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 10 most viewed over the last 6 months. • Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

  Chengdong Yang1, Mi Zhou1, Chao He2, Yun Gao1, Shuang Li3, Xin Fan1, Yi Lin1, *, Fei Cheng1, Puxin Zhu1, *, Chong Cheng2, 4

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 87

  First Online: 17 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0319-4

 • CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

  Lulu Lyu1, Kwang-dong Seong1, Jong Min Kim1, Wang Zhang2, Xuanzhen Jin1, Dae Kyom Kim1, Youngmoo Jeon1, Jeongmin Kang1,a Yuanzhe Piao1, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 88

  First Online: 17 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0316-7

 • Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

  Xiaofei Xin1, Xiaoqing Du1, Qingqing Xiao1, Helena S. Azevedo2, Wei He1, *, Lifang Yin1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 82

  First Online: 25 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0310-0

 • Direct Patterning of Carbon Nanotube via Stamp Contact Printing Process for Stretchable and Sensitive Sensing devices

  Binghao Liang1, Zian Zhang1, Wenjun Chen1, Dongwei Lu1, Leilei Yang1, Rongliang Yang1, Hai Zhu2, Zikang Tang3, Xuchun Gui1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 92

  First Online: 23 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0323-8

 • Towards Flexible and Wearable Embroidered Supercapacitors from Cobalt Phosphides Decorated Conductive Fibers

  Jianfeng Wen1, Bingang Xu1,*, Jinyun Zhou1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 89

  First Online: 17 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0321-x

 • Correction to: Fluorescent Silicon Nanorods‑Based Nanotheranostic Agents for Multimodal Imaging‑Guided Photothermal Therapy

  Mingyue Cui1, Sangmo Liu1, Bin Song1, Daoxia Guo1, Jinhua Wang1, Guyue Hu1, Yuanyuan Su1,*, Yao He1,*

  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 85

  First Online: 15 October 2019 (Correction)

  DOI:10.1007/s40820-019-0318-5

 • Plate-to-layer Bi2MoO6/MXene Heterostructure as High Performance Anode Material for Lithium Ion Batteries

  Peng Zhang1, Danjun Wang1, 2, Qizhen Zhu1, *, Ning Sun1, Feng Fu2, *, Bin Xu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 81

  First Online: 25 September 2019 (Communication)

  DOI:10.1007/s40820-019-0312-y

 • Wet-chemical Synthesis and Application of Semiconductor Nanomaterial-based Epitaxial Heterostructures

  Junze Chen1, Qinglang Ma1, Xue-Jun Wu2, Liuxiao Li1, Jiawei Liu1, Hua Zhang1, 3, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 86

  First Online: 15 October 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0317-6

 • Enhanced Catalytic Activity of Gold@Polydopamine Nanoreactors with Multi-Compartment Structure under NIR Irradiation

  Shilin Mei1, Zdravko Kochovski1, Rafael Roa2, Sasa Gu3, Xiaohui Xu1, Hongtao Yu1, Joachim Dzubiella4, 5, Matthias Ballauff1, 6, Yan Lu1, 7, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 83

  First Online: 10 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0314-9

 • Waste Copper Wires to Dendritic Nanostructure for High-Energy Wire-Type Alkaline Battery

  Nilesh R. Chodankar1, 2, Su-Hyeon Ji1, Young-Kyu Han2, Do-Heyoung Kim1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 1

  First Online: 12 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0337-2