19January2020

Nano-Micro Letters

v11

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2018 Impact Factor: 9.043
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

By Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

By Lulu Lyu, Kwang-dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang Yuanzhe Piao

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

By Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

By Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Volume
Most Viewed

Volume 12, (2020) • Single-Atom Catalysts for Electrochemical Hydrogen Evolution Reaction: Recent Advances and Future Perspectives

  Zonghua Pu1, 2, Ibrahim Saana Amiinu2, Ruilin Cheng2, Pengyan Wang2, Chengtian Zhang2, Shichun Mu2, *,Weiyue Zhao3, Fengmei Su4, Gaixia Zhang1, *, Shijun Liao3, *, Shuhui Sun1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 21

  First Online: 13 January 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0349-y

 • Hierarchical N-doped Porous Carbons for Zn-air Batteries and Supercapacitors

  Beibei Guo1, 3, Ruguang Ma1, Zichuang Li1, Shaokui Guo1, Jun Luo3, Minghui Yang2, 4, Qian Liu1, 2, Tiju Thomas5, Jiacheng Wang1, 3, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 20

  First Online: 10 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0364-z

 • Biomimic Vein-like Transparent Conducting Electrodes with Low Sheet Resistance and Metal Consumption

  Guobin Jia1, *, Jonathan Plentz1, Andrea Dellith1, Christa Schmidt1, Jan Dellith1, Gabriele Schmidl1, Gudrun Andrä1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 19

  First Online: 10 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0359-9

 • Highly Efficient Photoelectrocatalytic Reduction of CO2 to Methanol by a p-n Heterojunction CeO2/CuO/Cu Catalyst

  Zhengbin Pan1, 2, #, Ershuan Han1, 2, #, Jingui Zheng2, Jing Lu2, Xiaolin Wang2, Yanbin Yin2, Geoffrey I.N. Waterhouse2, 3, *, Xiuguo Wang1, *, Peiqiang Li2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 18

  First Online: 09 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0354-1

 • Hierarchical Porous RGO/PEDOT/PANI Hybrid for Planar/Linear Supercapacitor with Outstanding Flexibility and Structural Stability

  Fuwei Liu1, 2, Luoyuan Xie1, Li Wang1, Wei Chen3, Wei Wei4, Xian Chen1, Shaojuan Luo5, Lei Dong6, Qilin Dai7, Yang Huang1, *, Lei Wang1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 17

  First Online: 04 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0342-5

 • Graphitic Carbon Quantum Dots Modified Nickel Cobalt Sulfide as Cathode Materials for Alkaline Aqueous Batteries

  Yirong Zhu1, Jingying Li1, Xiaoru Yun1, Ganggang Zhao2, Peng Ge2, Guoqiang Zou2, Yong Liu3, Hongshuai Hou2, *, Xiaobo Ji2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 16

  First Online: 04 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0355-0

 • Recent Advances in Tumor Microenvironment Hydrogen Peroxide Responsive Materials for Cancer Photodynamic Therapy

  Nan Yang1 , Wanyue Xiao1, Xuejiao Song1, *, Wenjun Wang2, Xiaochen Dong1, 3, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 15

  First Online: 03 January 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0347-0

 • Boosting High-Rate Zinc Storage Performance by the Rational Design of Mn2O3 Nanoporous Architecture Cathode

  Danyang Feng1, Tu-Nan Gao1, Ling Zhang2, Bingkun Guo3, *, Shuyan Song4, Zhen-An Qiao1, *, Sheng Dai5

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 14

  First Online: 31 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0351-4

 • A Review on Binderless Tungsten Carbide: Development and Application

  Jialin Sun1, *, Jun Zhao2, Zhifu Huang1, *, Ke Yan3, *, Xuehui Shen4, Jiandong Xing1, Yimin Gao1, Yongxin Jian1, Hejie Yang1, Bo Li1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 13

  First Online: 30 December 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0346-1

 • Ultrastable and High Performance Silk Energy Harvesting Textiles

  Chao Ye1, Shaojun Dong1, Jing Ren1, *, Shengjie Ling1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 12

  First Online: 30 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0348-z

Volume 11 (2019) • Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

  Wenwen Zhan1, Liming Sun1, Xiguang Han1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 1

  First Online: 08 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0235-z

 • Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

  Jingyan Zhang1, Xiaowan Bai2, Tongtong Wang1, Wen Xiao3, Pinxian Xi4, Jinlan Wang2,
  Daqiang Gao1,*, John Wang3,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 2

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0232-2

 • Coral-Like Yolk–Shell-Structured Nickel Oxide/Carbon Composite Microspheres for High-Performance Li-Ion Storage Anodes

  Min Su Jo1, Subrata Ghosh2, Sang Mun Jeong2, Yun Chan Kang3,*, Jung Sang Cho1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 3

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0234-0

 • In Situ Coupling Strategy for Anchoring Monodisperse Co9S8 Nanoparticles on S and N Dual-Doped Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Battery

  Qi Shao1, Jiaqi Liu1, Qiong Wu1, Qiang Li1, Heng‑guo Wang1,*, Yanhui Li1, Qian Duan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 4

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0231-3

 • Enhanced Roles of Carbon Architectures in High-Performance Lithium-Ion Batteries

  Lu Wang1, Junwei Han1, Debin Kong2,*, Ying Tao1, Quan-Hong Yang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 5

  First Online: 10 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0233-1

 • Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns

  S. Syama1, P. V. Mohanan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 6

  First Online: 12 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0237-5

 • Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay

  Wenqiang Yan1, Kan Wang1,*, Hao Xu2, Xuyang Huo3,*, Qinghui Jin4,5, Daxiang Cui1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 7

  First Online: 17 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0239-3

 • Flexible, Porous, and Metal–Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efficient ORR Electrocatalysts for Zn–Air Battery

  Qijian Niu1,2, Binling Chen3,*, Junxia Guo1,2, Jun Nie1,2, Xindong Guo1,2, Guiping Ma1,2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 8

  First Online: 19 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0238-4

 • N, F-Codoped Microporous Carbon Nanofibers as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for ORR

  Tianle Gong1, Ruoyu Qi1, Xundao Liu2, Hong Li1,*, Yongming Zhang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 9

  First Online: 22 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0240-x

 • In-situ Preparation of Bimetal Co-doped Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Activity

  Wanbao Wu1, Zhaohui Ruan2, Junzhuo Li1, Yudong Li1, Yanqiu Jiang1,*, Xianzhu Xu1, Defeng Li1, Yuan Yuan2,*, Kaifeng Lin1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 10

  First Online: 23 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0236-y

All Items from this volume

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 10 most viewed over the last 6 months. • Boosting Sodium Storage of Fe1-xS/MoS2 Composite via Heterointerface Engineering

  Song Chen1, 2, Shaozhuan Huang2, Junping Hu2, Shuang Fan1, 2, Yang Shang2, Mei Er Pam2, Xiaoxia Li2, Ye Wang4, Tingting Xu4, Yumeng Shi1, 3, *, Hui Ying Yang2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 80

  First Online: 23 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0311-z

 • Ultrathin and Flexible CNTs/MXene/Cellulose Nanofibrils Composite Paper for Highly Efficient Electromagnetic Interference Shielding in X-Band

  Wentao Cao1,2, Chang Ma2, Shuo Tan1, Mingguo Ma2, *, Pengbo Wan3, *, Feng Chen1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 72

  First Online: 07 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0304-y

 • Advances in Tin-Based Catalysts for Electrochemical CO2 Reduction

  Shulin Zhao1, Sheng Li1, Tao Guo1, Shuaishuai Zhang1, Jing Wang1, Yuping Wu1,* Yuhui Chen1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 62

  First Online: 29 July 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0293-x

 • Manganese-Zeolitic Imidazolate Frameworks-90 with High Blood Circulation Stability for Magnetic Resonance Imaging-Guided Tumor Therapy

  Zhenqi Jiang1, 3, †, Bo Yuan1, †, Nianxiang Qiu1, Yinjie Wang1, 3, Li Sun1, 3, Zhenni Wei1, Yanyin Li1, 3, Jianjun Zheng2, Yinhua Jin2, Yong Li1, Shiyu Du1, Juan Li1, *, Aiguo Wu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 61

  First Online: 23 July 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0292-y

 • Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

  Linqu Luo1, Jianjun Song1, *, Longfei Song1, Hongchao Zhang1, Yicheng Bi2, Lei Liu3, Longwei Yin4, Fengyun Wang1, *, Guoxiu Wang5, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 63

  First Online: 01 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0294-9

 • Electrostatic Self-Assembly of 0D-2D SnO2 Quantum Dots/Ti3C2Tx MXene Hybrids as Anode for Lithium-Ion Batteries

  Huan Liu1, #, Xin Zhang2, #, Yifan Zhu2, Bin Cao2, Qizhen Zhu2, Peng Zhang2, Bin Xu2,*, Feng Wu1, Renjie Chen1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 65

  First Online: 02 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0296-7

 • High-performance Na-ion Storage of S-doped Porous Carbon Derived from Conjugated Microporous Polymers

  Yuquan Li1, †, Bin Ni1, †, Xiaodan Li2, Xianghui Wang1, *, Dafeng Zhang3, Qingfei Zhao5, Jinliang Li2, *, Ting Lu1, 4, *, Wenjie Mai2, Likun Pan1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 60

  First Online: 17 July 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0291-z

 • Rapid Isolation and Multiplexed Detection of Exosome Tumor Markers via Queued Beads Combined with Quantum Dots in a Microarray

  Yanan Bai1, 2, Yunxing Lu1, 2, Kun Wang1, 2, Zule Cheng1, 2, Youlan Qu1, 3, shihui Qiu1, Lin Zhou1, Zhenhua Wu1, Jianlong Zhao1, *, Hongju Mao1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 59

  First Online: 16 July 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0285-x

 • Rational Design of Layered SnS2 on Ultralight Graphene Fiber Fabrics as Binder-Free Anodes for Enhanced Practical Capacity of Sodium-Ion Batteries

  Zongling Ren1, Jie Wen1, Wei Liu1, Xiaoping Jiang1, Yanheng Dong3, Xiaolong Guo1, Qiannan Zhao1, Guipeng Ji1, Ronghua Wang3, Ning Hu1, Baihua Qu2, *, Chaohe Xu1, 4, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 66

  First Online: 03 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0297-6

 • Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

  Chengdong Yang1, Mi Zhou1, Chao He2, Yun Gao1, Shuang Li3, Xin Fan1, Yi Lin1, *, Fei Cheng1, Puxin Zhu1, *, Chong Cheng2, 4

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 87

  First Online: 17 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0319-4