Nano-Micro Letters

v11

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2018 Impact Factor: 9.043
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

By Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

By Lulu Lyu, Kwang-dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang Yuanzhe Piao

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

By Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

By Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Volume
Most Viewed

Volume 12, (2020) • Highly Thermo-Conductive Three-Dimensional Graphene Aqueous Medium

  Zheng Bo1, 2, Chongyan Ying1, 2, Huachao Yang1, 2, *, Shenghao Wu1, 2, Jinyuan Yang1, 2, Jing Kong1, 2, Shiling Yang1, 2, Yanguang Zhou3, Jianhua Yan1, Kefa Cen1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 138

  First Online: 01 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00478-2

 • Soft Mesoporous Organosilica Nanoplatforms Improve Blood Circulation, Tumor Accumulation/Penetration, and Photodynamic Efficacy

  Xin Peng1, #, Kun Chen3, #, Wanhua Liu1, * , Xiongfeng Cao4, Mengru Wang1, Jun Tao3, Ying Tian2, Lei Bao5, Guangming Lu2, *, Zhaogang Teng2, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 137

  First Online: 30 June 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00465-7

 • Electron-Induced Perpendicular Graphene Sheets Embedded Porous Carbon Film for Flexible Touch Sensors

  Sicheng Chen1, Yunfei Wang1, Lei Yang1, *, Fouad Karouta2, Kun Sun1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 136

  First Online: 25 June 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00480-8

 • A Novel Strategy of In Situ Trimerization of Cyano Groups Between the Ti3C2Tx (MXene) Interlayers for High-Energy and High-Power Sodium-Ion Capacitors

  Siyang Liu1, Fangyuan Hu1, *, Wenlong Shao2, Wenshu Zhang1, Tianpeng Zhang1, Ce Song3, Man Yao1, Hao Huang1, Xigao Jian1, 2, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 135

  First Online: 25 June 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00473-7

 • Correction to: A Universal Principle to Accurately Synthesize Atomically Dispersed Metal–N4 Sites for CO2 Electroreduction

  Wanzhen Zheng1,3, Feng Chen2, Qi Zeng1, Zhongjian Li1, Bin Yang1,4, Lecheng Lei1,4, Qinghua Zhang6, Feng He3, Xi‑Lin Wu2,*, Yang Hou1,4,5,*

  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 134

  First Online: 24 June 2020 (Correction)

  DOI:10.1007/s40820-020-00463-9

 • Bismuth-Based Free-Standing Electrodes for Ambient-Condition Ammonia Production in Neutral Media

  Ying Sun1, 2, Zizhao Deng1, Xi-Ming Song3, Hui Li1, Zihang Huang1, Qin Zhao1, Daming Feng1, Wei Zhang3, Zhaoqing Liu4, Tianyi Ma2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 133

  First Online: 19 June 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00444-y

 • Conductive MOFs with Photophysical Properties: Applications and Thin- Film Fabrication

  Zeyu Zhuang1, Dingxin Liu1*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 132

  First Online: 19 June 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00470-w

 • Water Splitting: From Electrode to Green Energy System

  Xiao Li1, #, Lili Zhao1, #, Jiayuan Yu1, #, Xiaoyan Liu1, Xiaoli Zhang3, Hong Liu1, 2, *, Weijia Zhou1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 131

  First Online: 17 June 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00469-3

 • A Porous Nano-Micro-Composite as a High-Performance Bi-Functional Air Electrode with Remarkable Stability for Rechargeable Zinc-Air Batteries

  Yasir Arafat1, Muhammad Rizwan Azhar1, 2, Yijun Zhong1, Xiaomin Xu1, Moses O. Tadé1, Zongping Shao1, 3,

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 130

  First Online: 17 June 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00468-4

 • One Stone Four Birds: A Novel Liposomal Delivery System Multi-Functionalized with Ginsenoside Rh2 for Tumor Targeting Therapy

  Chao Hong1, Jianming Liang1, 2, Jiaxuan Xia1, Ying Zhu3, Yizhen Guo1, Anni Wang1, Chunyi Lu4, Hongwei Ren1, Chen Chen1, Shiyi Li1, Dan Wang1,5, Huaxing Zhan5, Jianxin Wang1, 6, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 129

  First Online: 16 June 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00472-8

Volume 11 (2019) • Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

  Wenwen Zhan1, Liming Sun1, Xiguang Han1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 1

  First Online: 08 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0235-z

 • Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

  Jingyan Zhang1, Xiaowan Bai2, Tongtong Wang1, Wen Xiao3, Pinxian Xi4, Jinlan Wang2,
  Daqiang Gao1,*, John Wang3,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 2

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0232-2

 • Coral-Like Yolk–Shell-Structured Nickel Oxide/Carbon Composite Microspheres for High-Performance Li-Ion Storage Anodes

  Min Su Jo1, Subrata Ghosh2, Sang Mun Jeong2, Yun Chan Kang3,*, Jung Sang Cho1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 3

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0234-0

 • In Situ Coupling Strategy for Anchoring Monodisperse Co9S8 Nanoparticles on S and N Dual-Doped Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Battery

  Qi Shao1, Jiaqi Liu1, Qiong Wu1, Qiang Li1, Heng‑guo Wang1,*, Yanhui Li1, Qian Duan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 4

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0231-3

 • Enhanced Roles of Carbon Architectures in High-Performance Lithium-Ion Batteries

  Lu Wang1, Junwei Han1, Debin Kong2,*, Ying Tao1, Quan-Hong Yang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 5

  First Online: 10 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0233-1

 • Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns

  S. Syama1, P. V. Mohanan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 6

  First Online: 12 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0237-5

 • Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay

  Wenqiang Yan1, Kan Wang1,*, Hao Xu2, Xuyang Huo3,*, Qinghui Jin4,5, Daxiang Cui1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 7

  First Online: 17 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0239-3

 • Flexible, Porous, and Metal–Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efficient ORR Electrocatalysts for Zn–Air Battery

  Qijian Niu1,2, Binling Chen3,*, Junxia Guo1,2, Jun Nie1,2, Xindong Guo1,2, Guiping Ma1,2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 8

  First Online: 19 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0238-4

 • N, F-Codoped Microporous Carbon Nanofibers as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for ORR

  Tianle Gong1, Ruoyu Qi1, Xundao Liu2, Hong Li1,*, Yongming Zhang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 9

  First Online: 22 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0240-x

 • In-situ Preparation of Bimetal Co-doped Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Activity

  Wanbao Wu1, Zhaohui Ruan2, Junzhuo Li1, Yudong Li1, Yanqiu Jiang1,*, Xianzhu Xu1, Defeng Li1, Yuan Yuan2,*, Kaifeng Lin1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 10

  First Online: 23 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0236-y

All Items from this volume

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 10 most viewed over the last 6 months. • Growth of Carbon Nanocoils by Porous α-Fe2O3/SnO2 Catalyst and Its Buckypaper for High Efficient Adsorption

  Yongpeng Zhao1, 2, Jianzhen Wang1, Hui Huang1, Tianze Cong1, Shuaitao Yang1, Huan Chen2, Jiaqi Qin3, Muhammad Usman1, Zeng Fan1 , Lujun Pan1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 23

  First Online: 16 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0365-y

 • Ultrathin 2D Metal Organic Framework Nanosheets In-situ Interpenetrated by Functional Carbon Nanotubes for Hybrid Energy Storage Device

  Feitian Ran1, Xueqing Xu1, Duo Pan2, Yuyan Liu1, Yongping Bai1, Lu Shao1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 46

  First Online: 04 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0382-x

 • Single-Atom Catalysts for Electrochemical Hydrogen Evolution Reaction: Recent Advances and Future Perspectives

  Zonghua Pu1, 2, Ibrahim Saana Amiinu2, Ruilin Cheng2, Pengyan Wang2, Chengtian Zhang2, Shichun Mu2, *,Weiyue Zhao3, Fengmei Su4, Gaixia Zhang1, *, Shijun Liao3, *, Shuhui Sun1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 21

  First Online: 13 January 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0349-y

 • Hierarchical Porous RGO/PEDOT/PANI Hybrid for Planar/Linear Supercapacitor with Outstanding Flexibility and Structural Stability

  Fuwei Liu1, 2, Luoyuan Xie1, Li Wang1, Wei Chen3, Wei Wei4, Xian Chen1, Shaojuan Luo5, Lei Dong6, Qilin Dai7, Yang Huang1, *, Lei Wang1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 17

  First Online: 04 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0342-5

 • Nanotechnologies in Food Science: Applications, Recent Trends and Future Perspectives

  Shivraj Hariram Nile1, *, #, Venkidasamy Baskar2, #, Dhivya Selvaraj2, Arti Nile3, Jianbo Xiao4, Guoyin Kai1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 45

  First Online: 04 February 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-0383-9

 • Natural and Eco-friendly Materials for Triboelectric Energy Harvesting

  Vladislav Slabov1, 2, Svitlana Kopyl1, Marco P. Soares dos Santos2, 3, Andrei L. Kholkin1, 4, 5, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 42

  First Online: 28 January 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-0373-y

 • Recent Advances in Tumor Microenvironment Hydrogen Peroxide Responsive Materials for Cancer Photodynamic Therapy

  Nan Yang1 , Wanyue Xiao1, Xuejiao Song1, *, Wenjun Wang2, Xiaochen Dong1, 3, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 15

  First Online: 03 January 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0347-0

 • A Review on Binderless Tungsten Carbide: Development and Application

  Jialin Sun1, *, Jun Zhao2, Zhifu Huang1, *, Ke Yan3, *, Xuehui Shen4, Jiandong Xing1, Yimin Gao1, Yongxin Jian1, Hejie Yang1, Bo Li1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 13

  First Online: 30 December 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0346-1

 • Hierarchical N-doped Porous Carbons for Zn-air Batteries and Supercapacitors

  Beibei Guo1, 3, Ruguang Ma1, Zichuang Li1, Shaokui Guo1, Jun Luo3, Minghui Yang2, 4, Qian Liu1, 2, Tiju Thomas5, Jiacheng Wang1, 3, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 20

  First Online: 10 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0364-z

 • Nitrogen-doped Carbon Nanospheres Modified Graphitic Carbon Nitride

  Qiaoran Liu1, Hao Tian2, Zhenghua Dai3, Hongqi Sun4, Jian Liu2, Zhimin Ao3, Shaobin Wang5, *, Chen Han1, Shaomin Liu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 24

  First Online: 17 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0358-x