12December2017

Nano-Micro Letters

v9i3 Current Issue
Download the Full Issue
Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2016 Impact Factor: 4.849
NML Researcher Award 2016

NML Researcher Award 2016

By Editor in Chief

Nanoscale Wire-Bonding of Individual Ag Nanowires on Au Substrate at Room Temperature

Nanoscale Wire-Bonding of Individual Ag Nanowires on Au Substrate at Room Temperature

By Peng Peng, Wei Guo*, Ying Zhu, Lei Liu, Guisheng Zou, Y. Norman Zhou

Novel Hybrid Nanoparticles of Vanadium Nitride/Porous Carbon as An Anode Material for Symmetrical Supercapacitor

Novel Hybrid Nanoparticles of Vanadium Nitride/Porous Carbon as An Anode Material for Symmetrical Supercapacitor

By Sheng Chen, Pengyu Xu, Yue Li, Junfei Xue, Song Han, Weihui Ou, Yaping Ding, Weihai Ni

A Self-Powered Fast-Response Ultraviolet Detector of p-n Homojunction Assembled from Two ZnO-Based Nanowires

A Self-Powered Fast-Response Ultraviolet Detector of p-n Homojunction Assembled from Two ZnO-Based Nanowires

By Chenxi Zhang, Yudan Luo, Xiaohong Chen, Yiwei Chen, Zhuo Sun, Sumei Huang

Investigation on the Formation Mechanism of Double-Layer Vertically Aligned Carbon Nanotube Arrays via Single-Step Chemical Vapour Deposition

Investigation on the Formation Mechanism of Double-Layer Vertically Aligned Carbon Nanotube Arrays via Single-Step Chemical Vapour Deposition

By John K Aijo, Johns Naduvath , Sudhanshu Mallick, Jacob W. Pledger, S.K Remillard, P.A. DeYoung, Manju Thankamoniamma, T.Shripathi, Rachel Reena Philip

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Current Issue
Most Viewed

Volume 10, Issue 1 (2018) • The Surface Coating of Commercial LiFePO4 by Utilizing ZIF-8 for High Electrochemical Performance Lithium Ion Battery

  XiaoLong Xu1, CongYu Qi1 (co-first author), ZhenDong Hao1, Hao Wang1,*, JinTing Jiu2, JingBing Liu1, Hui Yan1, Katsuaki Suganuma2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 1

  First Online: 26 August 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0154-4

 • MemBrain: An Easy-to-Use Online Webserver for Transmembrane Protein Structure Prediction

  Xi Yin1,†, Jing Yang1,†, Feng Xiao1, Yang Yang2, Hong-Bin Shen1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 2

  First Online: 26 August 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0156-2

 • Creation of Triple Hierarchical Micro-Meso-Macroporous N-doped Carbon Shells with Hollow Cores towards the Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction

  Ruohao Xing1, 2, Tingsheng Zhou2, Yao Zhou2, Ruguang Ma2, Qian Liu2, 3, *, Jun Luo1, 3, Jiacheng Wang2, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 3

  First Online: 3 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0157-1

 • Simultaneous Detection and Removal of Formaldehyde at Room Temperature: Janus Au@ZnO@ZIF-8 Nanoparticles

  Dawei Wang1, Zhiwei Li4, Jian Zhou3, Hong Fang3, Xiang He1, Puru Jena3, Jing-Bin Zeng2,*, Wei-Ning Wang1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 4

  First Online: 5 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0158-0

 • A New Method for Fitting Current-Voltage Curves of Planar Heterojunction Perovskite Solar Cells

  Peizhe Liao1, Xiaojuan Zhao1, Guolong Li2, Yan Shen1, Mingkui Wang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 5

  First Online: 11 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0159-z

 • Synthesis of 3D Hexagram-like Cobalt-Manganese Sulfides Nanosheets Grown on Nickel Foam: A Bifunctional Electrocatalyst for Overall Water Splitting

  Jingwei Li1, Weiming Xu1, Jiaxian Luo1, Dan Zhou1, Dawei Zhang1, Licheng Wei1, Peiman Xu1, Dingsheng Yuan1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 6

  First Online: 17 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0160-6

 • Facile Approach to Synthesize Gold Nanorod@Polyacrylic Acid/Calcium Phosphate Yolk-Shell Nanoparticles for Dual-Mode Imaging and pH/NIR-Responsive Drug Delivery

  Guilan Li1, Yidan Chen1, Lingyu Zhang1, Manjie Zhang1, Shengnan Li1, Lu Li1, Tingting Wang2,*, Chungang Wang1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 7

  First Online: 22 August 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0155-3

 • From Two-Phase to Three-Phase: The New Electrochemical Interface by Oxide Electrocatalysts

  Zhichuan J. Xu1,2,3

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 8

  First Online: 07 October 2017 (Perspectives)

  DOI:10.1007/s40820-017-0161-5

 • Edge-Oriented Graphene on Carbon Nanofiber for High-Frequency Supercapacitors

  Nazifah Islam1, Juliusz Warzywoda2, Zhaoyang Fan1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 9

  First Online: 6 October 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0162-4

 • A Concise Review of Gold Nanoparticles Based Photo-Responsive Liposomes for Controlled Drug Delivery

  Malathi Mathiyazhakan1, Christian Wiraja1, Chenjie Xu1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 10

  First Online: 09 October 2017 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-017-0166-0

 • BiVO4 Photoanode with Exposed (040) Facets for Enhanced Photoelectrochemical Performance

  Ligang Xia1, Jinhua Li1, Jing Bai1, *, Linsen Li1, Shuai Chen1, Baoxue Zhou1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 11

  First Online: 29 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0163-3

 • Template-Free Synthesis of Sb2S3 Hollow Microspheres as Anode Materials for Lithium-Ion and Sodium-Ion Batteries

  Jianjun Xie1, Li Liu1, 2, *, Jing Xia1, Yue Zhang1, Min Li1, Yan Ouyang1, Su Nie1, Xianyou Wang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 12

  First Online: 28 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0165-1

 • Microwave-Assisted Synthesis of NiCo2O4 Double-Shelled Hollow Spheres for High-Performance Sodium Ion Batteries

  Xiong Zhang1, Yanping Zhou2, *, Bin Luo2, Huacheng Zhu2, Wei Chu1, *, Kama Huang2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 13

  First Online: 29 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0164-2

 • Edge-Dependent Electronic and Magnetic Characteristics of Freestanding β_12-Borophene Nanoribbons

  Sahar Izadi Vishkayi1, Meysam Bagheri Tagani1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 14

  First Online: 08 October 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0167-z

 • Novel Co3O4 Nanoparticles/Nitrogen-Doped Carbon Composites with Extraordinary Catalytic Activity for Oxygen Evolution Reaction (OER)

  Xiaobing Yang1, 3, ┼, Juan Chen2, , Yuqing Chen4, Pingjing Feng4, Huixian Lai4, Jintang Li4, Xuetao Luo4,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 15

  First Online: 08 October 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0170-4

 • Identifying EGFR-Expressed Cells and Detecting EGFR Multi-Mutations at Single-Cell Level by Microfluidic Chip

  Ren Li1, 2, 5, ‡, Mingxing Zhou1,, Jine Li1, Zihua Wang1, Weikai Zhang1, Chunyan Yue1, Yan Ma1, Hailin Peng2, Zewen Wei1, *, Zhiyuan Hu1, 3, 4, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 16

  First Online: 14 October 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0168-y

 • Heterostructured ZnFe2O4/Fe2TiO5/TiO2 Composite Nanotube Arrays with an Improved Photocatalysis Degradation Efficiency Under Simulated Sunlight Irradiation

  Kun Xiong1, ┴, Kunzhou Wang1, ┴, Lin Chen1, Xinqing Wang1, Qingbo Fan1, Jérémie Courtois1, Yuliang Liu1, Xianguo Tuo2, *, Minhao Yan1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 17

  First Online: 20 October 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0169-x

 • Synthesis and Characterization of Graphene/ITO Nanoparticle Hybrid Transparent Conducting Electrode

  Bastian Waduge Naveen Harindu Hemasiri1, Jae-Kwan Kim1, Ji-Myon Lee1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 18

  First Online: 14 November 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0174-0

Volume 9, Issue 4 (2017) • Regulating Charge and Exciton Distribution in High-Performance Hybrid White Organic Light-Emitting Diodes with n-Type Interlayer Switch
  Dongxiang Luo1, Yanfeng Yang1, Ye Xiao1, Yu Zhao1, Yibin Yang1, Baiquan Liu2,3,* Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 37

  First Online: 26 January 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0138-4

 • Effect of rGO Coating on Interconnected Co3O4 Nanosheets and Improved Supercapacitive Behavior of Co3O4/rGO/NF Architecture

  Tinghui Yao1, Xin Guo1, Shengchun Qin1, Fangyuan Xia1, Qun Li1, Yali Li1, Qiang Chen2, Junshuai Li1,*, Deyan He1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 38

  First Online: 26 January 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0141-9

 • Efficient and Air-Stable Planar Perovskite Solar Cells Formed on Graphene-Oxide-Modified PEDOT:PSS Hole Transport Layer
  Hui Luo1, Xuanhuai Lin1, Xian Hou1, Likun Pan1, Sumei Huang1, Xiaohong Chen1,* Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 39

  First Online: 06 February 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0140-x

 • Solar-driven Hydrogen Peroxide Production using Polymer-supported Carbon Dots as Heterogeneous Catalyst
  Satyabrat Gogoi1, Niranjan Karak1,* Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 40

  First Online: 09 February 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0143-7

 • Engineering and Optimization of Silicon-Iron-Manganese Nano Alloy Electrode for Enhanced Lithium-ion Battery
  Pankaj K Alaboina1, Jong-Soo Cho1, Sung-Jin Cho1,* Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 41

  First Online: 06 February 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0142-8

 • Laser-Assisted Reduction of Highly Conductive Circuits based on Copper Nitrate for Flexible Printed Sensors
  Shi Bai1, Shigang Zhang2, Weiping Zhou1, Delong Ma1, Ying Ma1, Pooran Joshi3, Anming Hu1,4,* Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 42

  First Online: 09 February 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0139-3

 • 2D MOF Nanoflake-Assembled Spherical-Micro-Structures for Enhanced Supercapacitor and Electrocatalysis Performances

  Huicong Xia1, Jianan Zhang1,2,*, Zhao Yang1, Shiyu Guo1, Shihui Guo3, Qun Xu1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 43

  First Online: 14 February 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0144-6

 • FIB Secondary Etching Method for Fabrication of Fine CNT Forest Metamaterials
  Adam Pander1,2,*, Akimitsu Hatta1, 2, Hiroshi Furuta1, 2 Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 44

  First Online: 15 March 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0145-5

 • Nanogenerators for Self-Powered Gas Sensing

  Zhen Wen1, Qingqing Shen1, Xuhui Sun1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 45

  First Online: 30 March 2017 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-017-0146-4

 • A Wire-Shaped Supercapacitor in Micrometer Size Based on Fe3O4 Nanosheet Arrays on Fe Wire
  Guohong Li1, Ruchun Li2, Weijia Zhou2,* Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 46

  First Online: 19 April 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0147-3

 • Recent Advances of Graphitic Carbon Nitride Based Structures and Appli-cations in Catalyst, Sensing, Imaging and LEDs
  Aiwu Wang1, 2, Chundong Wang1,*, Li Fu3, Winnie Wong-Ng4, Yucheng Lan5,* Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 47

  First Online: 15 May 2017 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-017-0148-2

 • Synergistic Effects in CNTs-PdAu/Pt Trimetallic Nanoparticles with High Electrocatalytic Activity and Stability

  Xin-Lei Cai1, Chang-Hai Liu2,*, Jie Liu1, Ying Lu1, Ya-Nan Zhong1, Kai-Qi Nie1, Jian-Long Xu1, Xu Gao1, Xu-Hui Sun1, Sui-Dong Wang1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 48

  First Online: 21 June 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0149-1

 • Enhanced Photocatalytic Activity of Nanoparticle-Aggregated Ag-AgX(X=Cl, Br)@TiO2 Microspheres Under Visible Light
  Cuiling Zhang1,2,*, Hao Hua2, Jianlin Liu2, Xiangyu Han2, Qipeng Liu2, Zidong Wei2, Chengbin Shao1, Chenguo Hu2,* Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 49

  First Online: 25 June 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0150-8

 • Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides and Their Charge Carrier Mobilities in Field Effect Transistors

  Sohail Ahmed1, Jiabao Yi1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 50

  First Online: 11 July 2017 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-017-0152-6

 • A Mini Review on Nanocarbon-Based 1D Macroscopic Fibers: Assembly Strategies and Mechanical Properties

  Liang Kou1,#,*, Yingjun Liu2,#, Cheng Zhang1, Le Shao1, Zhanyuan Tian1, Zengshe Deng1, Chao Gao2,3,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 51

  First Online: 11 July 2017 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-017-0151-7

Download the Full Issue (PDF)

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 20 most viewed over the last 6 months. • Recent Advances of Graphitic Carbon Nitride Based Structures and Appli-cations in Catalyst, Sensing, Imaging and LEDs
  Aiwu Wang1, 2, Chundong Wang1,*, Li Fu3, Winnie Wong-Ng4, Yucheng Lan5,* Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 47

  First Online: 15 May 2017 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-017-0148-2

 • Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides and Their Charge Carrier Mobilities in Field Effect Transistors

  Sohail Ahmed1, Jiabao Yi1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 50

  First Online: 11 July 2017 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-017-0152-6

 • Enhanced Photocatalytic Activity of Nanoparticle-Aggregated Ag-AgX(X=Cl, Br)@TiO2 Microspheres Under Visible Light
  Cuiling Zhang1,2,*, Hao Hua2, Jianlin Liu2, Xiangyu Han2, Qipeng Liu2, Zidong Wei2, Chengbin Shao1, Chenguo Hu2,* Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 49

  First Online: 25 June 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0150-8

 • A Mini Review on Nanocarbon-Based 1D Macroscopic Fibers: Assembly Strategies and Mechanical Properties

  Liang Kou1,#,*, Yingjun Liu2,#, Cheng Zhang1, Le Shao1, Zhanyuan Tian1, Zengshe Deng1, Chao Gao2,3,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 51

  First Online: 11 July 2017 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-017-0151-7

 • Synergistic Effects in CNTs-PdAu/Pt Trimetallic Nanoparticles with High Electrocatalytic Activity and Stability

  Xin-Lei Cai1, Chang-Hai Liu2,*, Jie Liu1, Ying Lu1, Ya-Nan Zhong1, Kai-Qi Nie1, Jian-Long Xu1, Xu Gao1, Xu-Hui Sun1, Sui-Dong Wang1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 48

  First Online: 21 June 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0149-1

 • Controlled Growth of Large-Area Aligned Single-Crystalline Organic Nanoribbon Arrays for Transistors and Light-Emitting Diodes Driving

  Wei Wang1, Liang Wang1, Gaole Dai1, Wei Deng1, Xiujuan Zhang1, Jiansheng Jie1, *, Xiaohong Zhang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2017) 9: 52

  First Online: 18 July 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0153-5

 • The Surface Coating of Commercial LiFePO4 by Utilizing ZIF-8 for High Electrochemical Performance Lithium Ion Battery

  XiaoLong Xu1, CongYu Qi1 (co-first author), ZhenDong Hao1, Hao Wang1,*, JinTing Jiu2, JingBing Liu1, Hui Yan1, Katsuaki Suganuma2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 1

  First Online: 26 August 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0154-4

 • MemBrain: An Easy-to-Use Online Webserver for Transmembrane Protein Structure Prediction

  Xi Yin1,†, Jing Yang1,†, Feng Xiao1, Yang Yang2, Hong-Bin Shen1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 2

  First Online: 26 August 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0156-2

 • Creation of Triple Hierarchical Micro-Meso-Macroporous N-doped Carbon Shells with Hollow Cores towards the Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction

  Ruohao Xing1, 2, Tingsheng Zhou2, Yao Zhou2, Ruguang Ma2, Qian Liu2, 3, *, Jun Luo1, 3, Jiacheng Wang2, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 3

  First Online: 3 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0157-1

 • A New Method for Fitting Current-Voltage Curves of Planar Heterojunction Perovskite Solar Cells

  Peizhe Liao1, Xiaojuan Zhao1, Guolong Li2, Yan Shen1, Mingkui Wang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 5

  First Online: 11 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0159-z

 • Simultaneous Detection and Removal of Formaldehyde at Room Temperature: Janus Au@ZnO@ZIF-8 Nanoparticles

  Dawei Wang1, Zhiwei Li4, Jian Zhou3, Hong Fang3, Xiang He1, Puru Jena3, Jing-Bin Zeng2,*, Wei-Ning Wang1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 4

  First Online: 5 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0158-0

 • Facile Approach to Synthesize Gold Nanorod@Polyacrylic Acid/Calcium Phosphate Yolk-Shell Nanoparticles for Dual-Mode Imaging and pH/NIR-Responsive Drug Delivery

  Guilan Li1, Yidan Chen1, Lingyu Zhang1, Manjie Zhang1, Shengnan Li1, Lu Li1, Tingting Wang2,*, Chungang Wang1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 7

  First Online: 22 August 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0155-3

 • Synthesis of 3D Hexagram-like Cobalt-Manganese Sulfides Nanosheets Grown on Nickel Foam: A Bifunctional Electrocatalyst for Overall Water Splitting

  Jingwei Li1, Weiming Xu1, Jiaxian Luo1, Dan Zhou1, Dawei Zhang1, Licheng Wei1, Peiman Xu1, Dingsheng Yuan1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 6

  First Online: 17 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0160-6

 • Edge-Dependent Electronic and Magnetic Characteristics of Freestanding β_12-Borophene Nanoribbons

  Sahar Izadi Vishkayi1, Meysam Bagheri Tagani1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 14

  First Online: 08 October 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0167-z

 • From Two-Phase to Three-Phase: The New Electrochemical Interface by Oxide Electrocatalysts

  Zhichuan J. Xu1,2,3

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 8

  First Online: 07 October 2017 (Perspectives)

  DOI:10.1007/s40820-017-0161-5

 • BiVO4 Photoanode with Exposed (040) Facets for Enhanced Photoelectrochemical Performance

  Ligang Xia1, Jinhua Li1, Jing Bai1, *, Linsen Li1, Shuai Chen1, Baoxue Zhou1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 11

  First Online: 29 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0163-3

 • Microwave-Assisted Synthesis of NiCo2O4 Double-Shelled Hollow Spheres for High-Performance Sodium Ion Batteries

  Xiong Zhang1, Yanping Zhou2, *, Bin Luo2, Huacheng Zhu2, Wei Chu1, *, Kama Huang2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 13

  First Online: 29 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0164-2

 • Edge-Oriented Graphene on Carbon Nanofiber for High-Frequency Supercapacitors

  Nazifah Islam1, Juliusz Warzywoda2, Zhaoyang Fan1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 9

  First Online: 6 October 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0162-4

 • A Concise Review of Gold Nanoparticles Based Photo-Responsive Liposomes for Controlled Drug Delivery

  Malathi Mathiyazhakan1, Christian Wiraja1, Chenjie Xu1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 10

  First Online: 09 October 2017 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-017-0166-0

 • Template-Free Synthesis of Sb2S3 Hollow Microspheres as Anode Materials for Lithium-Ion and Sodium-Ion Batteries

  Jianjun Xie1, Li Liu1, 2, *, Jing Xia1, Yue Zhang1, Min Li1, Yan Ouyang1, Su Nie1, Xianyou Wang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 12

  First Online: 28 September 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0165-1