19September2020

Nano-Micro Letters

v11

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2019 Impact Factor: 12.264
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

By Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

By Lulu Lyu, Kwang-dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang Yuanzhe Piao

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

By Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

By Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Volume
Most Viewed

Volume 12, (2020) • A Combinative Assembly Strategy Inspired Reversibly Borate-Bridged Polymeric Micelles for Lesion-Specific Rapid Release of Anti-Coccidial Drugs

  Hao Cheng1,#, Huaqing Zhang1, #, Gujun Xu1, Jin Peng1, Zhen Wang1, Bo Sun2, Djamila Aouameur1, Zhechen Fan1, Wenxin Jiang1, Jianping Zhou1, *, Yang Ding1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 155

  First Online: 25 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00495-1

 • Arrayed Cobalt Phosphide Electrocatalyst Achieves Low Energy Consumption and Persistent H2 Liberation from Anodic Chemical Conversion

  Kai Zhang1, 4, Gong Zhang2, Qinghua Ji2, Jiuhui Qu2, 3, Huijuan Liu1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 154

  First Online: 22 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00486-2

 • Solvent-Free Synthesis of Ultrafine Tungsten Carbide Nanoparticles-Decorated Carbon Nanosheets for Microwave Absorption

  Yunlong Lian1, Binhua Han1, Dawei Liu1, Yahui Wang1, Honghong Zhao1, Ping Xu1, Xijiang Han1, *, Yunchen Du1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 153

  First Online: 18 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00491-5

 • High-Performance Aqueous Zinc-Ion Batteries Realized by MOF Materials

  Xuechao Pu1, 2, Baozheng Jiang1, 3, Xianli Wang1, Wenbao Liu1, 2, Liubing Dong4, *, Feiyu Kang1, 2, Chengjun Xu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 152

  First Online: 17 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00487-1

 • Self-Assembly Protein Superstructures as a Powerful Chemodynamic Therapy Nanoagent for Glioblastoma Treatment

  Tao Zheng1, *, Wentao Wang1, Jon Ashley1, Ming Zhang1, *, Xiaotong Feng1, Jian Shen2, 3, Yi Sun1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 151

  First Online: 15 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00490-6

 • MOF-Derived Ni1-xCox@Carbon with Tunable Nano-Microstructure as Lightweight and Highly Efficient Electromagnetic Wave Absorber

  Lei Wang1, Mengqiu Huang1, Xuefeng Yu1, Wenbin You1, Jie Zhang1, Xianhu Liu2, Min Wang1, Renchao Che1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 150

  First Online: 15 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00488-0

 • Piezoelectric Materials for Controlling Electro-Chemical Processes

  Weiqi Qian1, 4, Weiyou Yang2, *, Yan Zhang3, Chris R. Bowen3, *, Ya Yang1, 4, 5, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 149

  First Online: 14 July 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00489-z

 • Engineering Mesoporous Structure in Amorphous Carbon Boosts Potassium Storage with High Initial Coulombic Efficiency

  Ruiting Guo1, Xiong Liu1, Bo Wen1, Fang Liu1, Jiashen Meng1, Peijie Wu1, Jinsong Wu1, Qi Li1, *, Liqiang Mai1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 148

  First Online: 13 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00481-7

 • Molecular Design of Conjugated Small Molecule Nanoparticles for Synergistically Enhanced PTT/PDT

  Wei Shao1, #, Chuang Yang 1, 2, #, Fangyuan Li 1,*, Jiahe Wu 1,, Nan Wang 1, Qiang Ding 2, Jianqing Gao 1, Daishun Ling1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 147

  First Online: 13 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00474-6

 • Sandwiching Sulfur into the Dents Between N, O Co-Doped Graphene Layered Blocks with Strong Physicochemical Confinements for Stable and High-Rate Li-S Batteries

  Mengjiao Shi1, #, Su Zhang2, #, Yuting Jiang1, Zimu Jiang1, Longhai Zhang1, Jin Chang1, Tong Wei1, 3, *, Zhuangjun Fan1, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 146

  First Online: 13 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00477-3

Volume 11 (2019) • Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

  Wenwen Zhan1, Liming Sun1, Xiguang Han1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 1

  First Online: 08 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0235-z

 • Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

  Jingyan Zhang1, Xiaowan Bai2, Tongtong Wang1, Wen Xiao3, Pinxian Xi4, Jinlan Wang2,
  Daqiang Gao1,*, John Wang3,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 2

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0232-2

 • Coral-Like Yolk–Shell-Structured Nickel Oxide/Carbon Composite Microspheres for High-Performance Li-Ion Storage Anodes

  Min Su Jo1, Subrata Ghosh2, Sang Mun Jeong2, Yun Chan Kang3,*, Jung Sang Cho1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 3

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0234-0

 • In Situ Coupling Strategy for Anchoring Monodisperse Co9S8 Nanoparticles on S and N Dual-Doped Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Battery

  Qi Shao1, Jiaqi Liu1, Qiong Wu1, Qiang Li1, Heng‑guo Wang1,*, Yanhui Li1, Qian Duan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 4

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0231-3

 • Enhanced Roles of Carbon Architectures in High-Performance Lithium-Ion Batteries

  Lu Wang1, Junwei Han1, Debin Kong2,*, Ying Tao1, Quan-Hong Yang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 5

  First Online: 10 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0233-1

 • Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns

  S. Syama1, P. V. Mohanan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 6

  First Online: 12 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0237-5

 • Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay

  Wenqiang Yan1, Kan Wang1,*, Hao Xu2, Xuyang Huo3,*, Qinghui Jin4,5, Daxiang Cui1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 7

  First Online: 17 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0239-3

 • Flexible, Porous, and Metal–Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efficient ORR Electrocatalysts for Zn–Air Battery

  Qijian Niu1,2, Binling Chen3,*, Junxia Guo1,2, Jun Nie1,2, Xindong Guo1,2, Guiping Ma1,2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 8

  First Online: 19 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0238-4

 • N, F-Codoped Microporous Carbon Nanofibers as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for ORR

  Tianle Gong1, Ruoyu Qi1, Xundao Liu2, Hong Li1,*, Yongming Zhang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 9

  First Online: 22 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0240-x

 • In-situ Preparation of Bimetal Co-doped Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Activity

  Wanbao Wu1, Zhaohui Ruan2, Junzhuo Li1, Yudong Li1, Yanqiu Jiang1,*, Xianzhu Xu1, Defeng Li1, Yuan Yuan2,*, Kaifeng Lin1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 10

  First Online: 23 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0236-y

All Items from this volume

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 10 most viewed over the last 6 months. • Low-Temperature Aging Provides 22% Efficient Bromine–free and Passivation Layer-free Planar Perovskite Solar Cells

  Xin Wang1, Luyao Wang1, Tong Shan2, Shibing Leng1, Hongliang Zhong2, Qinye Bao3, Zheng-Hong Lu4, *, Lin-Long Deng5, *, Chun-Chao Chen1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 84

  First Online: 03 April 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00418-0

 • NiCo2O4 Nano-/Microstructures as High-Performance Biosensors: A Review

  Rajesh Kumar1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 122

  First Online: 08 June 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00462-w

 • A Review on Nano-/Microstructured Materials Constructed by Electrochemical Technologies for Supercapacitors

  Huizhen Lv1, a, Qing Pan1, a, Yu Song1, *, Xiao-Xia Liu1, Tianyu Liu2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 118

  First Online: 30 May 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00451-z

 • Improved Photoresponse of UV Photodetectors by the Incorporation of Plasmonic Nanoparticles on GaN through the Resonant Coupling of Localized Surface Plasmon Resonance

  Sundar Kunwar1, Sanchaya Pandit1, Jae-Hun Jeong1, Jihoon Lee1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 91

  First Online: 13 April 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00437-x

 • 2D Layered Double Hydroxide Nanosheets and Their Derivatives Toward Efficient Oxygen Evolution Reaction

  Xueyi Lu1, #, Hairong Xue1, #, Hao Gong1, Mingjun Bai1, Daiming Tang1, Renzhi Ma1, *, Takayoshi Sasaki1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 86

  First Online: 06 April 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00421-5

 • Enhancing Capacitance Performance of Ti3C2Tx as Electrode Materials of Supercapacitor: from Controlled Preparation to Composite Structure Construction

  Xiaobei Zang1, Jiali Wang1, Yijiang Qin1, Teng Wang1, Chengpeng He1, Qingguo Shao1, Hongwei Zhu2, Ning Cao1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 77

  First Online: 20 March 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-0415-5

 • Nanoscale All-Oxide-Heterostructured Bio-inspired Optoresponsive Nociceptor

  Mohammad Karbalaei Akbari1, 2, *, Jie Hu3, Francis Verpoort4, Hongliang Lu5, Serge Zhuiykov1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 83

  First Online: 01 April 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00419-z

 • 3D N, O-codoped Egg-box-like Carbons with Tuned Channels for High Areal Capacitance Supercapacitors

  Feng Wei1, Xiaojun He1, *, Lianbo Ma2, Hanfang Zhang1, Nan Xiao3, Jieshan Qiu4, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 82

  First Online: 01 April 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00416-2

 • A Review on Surface-Functionalized Cellulosic Nanostructures as Biocompatible Antibacterial Materials

  Mandana Tavakolian1, 2, 3, Seid Mahdi Jafari4, *, Theo G.M. van de Ven2, 3, 5, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 73

  First Online: 14 March 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-0408-4

 • Metal-Organic Framework Nanocarriers for Drug Delivery in Biomedical Applications

  Yujia Sun1, 2, Liwei Zheng3, Yu Yang2, 4, Xu Qian5, Ting Fu1, 5, Xiaowei Li2, Zunyi Yang6, He Yan1, 2, Weihong Tan1, 5, 6, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 103

  First Online: 02 May 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00423-3