19September2020

Nano-Micro Letters

Electrocatalyst coverElectrocatalyst
1.      (Article) Facile Synthesis of N-Doped Graphene-Like Carbon Nanoflakes as Efficient and Stable Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction
Daguo Gu. Yao Zhou. Ruguang Ma*. Fangfang Wang. Qian Liu*. Jiacheng Wang*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0181-1

2.      (Article) Novel Co3O4 Nanoparticles/Nitrogen-Doped Carbon Composites with Extraordinary Catalytic Activity for Oxygen Evolution Reaction (OER)
Xiaobing Yang. Juan Chen. Yuqing Chen. Pingjing Feng. Huixian Lai. Jintang Li. Xuetao Luo*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0170-4 

3.      (Perspective) From Two-Phase to Three-Phase: The New Electrochemical Interface by Oxide Electrocatalysts
Zhichuan J.Xu*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0161-5

4.      (Article) Synthesis of 3D Hexagram-Like Cobalt–Manganese Sulfides Nanosheets Grown on Nickel Foam: A Bifunctional Electrocatalyst for Overall Water Splitting
Jingwei Li. Weiming Xu. Jiaxian Luo. Dan Zhou. Dawei Zhang. Licheng Wei. Peiman Xu. Dingsheng Yuan*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0160-6

5.      (Article) Creation of Triple Hierarchical Micro-Meso-Macroporous N-doped Carbon Shells with Hollow Cores Toward the Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction
Ruohao Xing. Tingsheng Zhou. Yao Zhou. Ruguang Ma. Qian Liu*. Jun Luo. Jiacheng Wang*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0157-1

6.      (Article) Synergistic Effects in CNTs-PdAu/Pt Trimetallic Nanoparticles with High Electrocatalytic Activity and Stability
Xin-Lei Cai. Chang-Hai Liu*. Jie Liu. Ying Lu. Ya-Nan Zhong. Kai-Qi Nie. Jian-Long Xu. Xu Gao. Xu-Hui Sun. Sui-Dong Wang*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0149-1

7.      (Article) Nitrogen-Doped Carbon Nanotube-Supported Pd Catalyst for Improved Electrocatalytic Performance toward Ethanol Electrooxidation
Ying Wei. Xinyuan Zhang. Zhiyong Luo. Dian Tang. Changxin Chen. Teng Zhang*. Zailai Xie*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0129-5

8.      (Article) Self-Decoration of PtNi Alloy Nanoparticles on Multiwalled Carbon Nanotubes for Highly Efficient Methanol Electro-Oxidation
Yu-Yan Zhou. Chang-Hai Liu*. Jie Liu. Xin-Lei Cai. Ying Lu. Hui Zhang. Xu-Hui Sun. Sui-Dong Wang*
https://doi.org/10.1007/s40820-016-0096-2

9.      (Review) Recent Advances in Visible-Light-Driven Photoelectrochemical Water Splitting: Catalyst Nanostructures and Reaction Systems
Xiaoping Chen. Zhixiang Zhang. Lina Chi. Aathira Krishnadas Nair. Wenfeng Shangguan. Zheng Jiang*
https://doi.org/10.1007/s40820-015-0063-3