Nano-Micro Letters

Electrochemical energy storage
In the past 2 years, Nano-Micro Letters has published many papers on electrochemical energy storage including LIBs and supercapacitors, which has been read and downloaded by many researchers. Here we introduce 9 selected papers on electrochemical energy storage.

 1. (Article) Rational Design of WO3 Nanostructures as the Anode Materials for Lithium-Ion Batteries with Enhanced Electrochemical Performance
  Yang Liu, Yang Jiao, Haiyue Zhou, Xiang Yu, Fengyu Qu, Xiang Wu*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-014-0013-5

 2. (Article) Impact of Morphology of Conductive Agent and Anode Material on Lithium Storage Properties
  Xiaobing Zhang, Ji Ma, Kezheng Chen*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-015-0051-7

 3. (Article) The Effect of Thermal Exfoliation Temperature on the Structure and Supercapacitive Performance of Graphene Nanosheets
  Haiyang Xian,Tongjiang Peng*, Hongjuan Sun, Jiande Wang
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-014-0014-4

 4. (Article) Facile Synthesis of Porous Zn-Sn-O Nanocubes and Their Electrochemical Performances
  Bo Li, Xiaomin Li, Jiantao Zai*, Xuefeng Qian*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-015-0075-z

 5. (Article) Hollow Carbon Microspheres/MnO2 Nanosheets Composites: Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Behaviors
  Hui-li Fan, Fen Ran*, Xuan-xuan, Zhang Hai-ming, SongXiao-qin, Niu Ling-bin, KongLong Kang

  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-014-0019-z

 6. (Article) Novel Hybrid Nanoparticles of Vanadium Nitride/Porous Carbon as an Anode Material for Symmetrical Supercapacitor
  Yunlong Yang, Kuiwen Shen, Ying Liu, Yongtao Tan, Xiaoning Zhao, Jiayu Wu, Xiaoqin Niu, Fen Ran*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-016-0105-5

 7. (Article) A Hybrid Electrode of Co3O4@PPy Core/Shell Nanosheet Arrays for High-Performance Supercapacitors
  Xiaojun Yang, Kaibing Xu, Rujia Zou*, Junqing Hu*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-015-0069-x

 8. (Article) A Facile and Template-Free One-Pot Synthesis of Mn3O4 Nanostructures as Electrochemical Supercapacitors
  Zhenjun Qi, Adnan Younis*, Dewei Chu* Sean Li
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-015-0074-0

 9. (Article) High-Performance Solid-State Supercapacitors Fabricated by Pencil Drawing and Polypyrrole Depositing on Paper Substrate
  Jiayou Tao, Wenzhen Ma, Nishuang Liu, Xiaoliang Ren, Yuling Shi, Jun SuYihua Gao*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-015-0039-3