12August2020

Nano-Micro Letters

Photodynamic / Photothermal therapy                                           Download PDF

1. Recent Advances of Persistent Luminescence Nanoparticles in Bioapplications (REVIEW)
Shuqi Wu, Yang Li, Weihang Ding, Letong Xu, Yuan Ma, Lianbing Zhang
Nano-Micro Lett. 12, 70 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-020-0404-8

2. Fucoidan-Based Theranostic Nanogel for Enhancing Imaging and Photodynamic Therapy of Cancer (ARTICLE)
Mi Hyeon Cho, Yan Li, Pui-Chi Lo, Hyeri Lee, Yongdoo Choi
Nano-Micro Lett. 12, 47 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-020-0384-8

3. Highly Dispersed RuOOH Nanoparticles on Silica Spheres: An Efcient Photothermal Catalyst for Selective Aerobic Oxidation of Benzyl Alcohol (ARTICLE)
Qilin Wei, Kiersten G. Guzman, Xinyan Dai, Nuwan H. Attanayake, Daniel R. Strongin, Yugang Sun
Nano-Micro Lett. 12, 41 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-020-0375-9


4. Deep-Tissue Photothermal Therapy Using Laser Illumination at NIR-IIa Window (ARTICLE)
Xunzhi Wu, Yongkuan Suo, Hui Shi, Ruiqi Liu, Fengxia Wu, Tingzhong Wang, Lina Ma, Hongguang Liu, Zhen Cheng
Nano-Micro Lett. 12, 38 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-020-0378-6

5. Recent Advances in Tumor Microenvironment Hydrogen Peroxide-Responsive Materials for Cancer Photodynamic Therapy (REVIEW)
Nan Yang, Wanyue Xiao, Xuejiao Song, Wenjun Wang, Xiaochen Dong
Nano-Micro Lett. 12, 15 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0347-0

6. A Review on Artifcial Micro/Nanomotors for Cancer-Targeted Delivery, Diagnosis, and Therapy (REVIEW)
Jiajia Wang, Renfeng Dong, Huiying Wu, Yuepeng Cai, Biye Ren
Nano-Micro Lett. 12, 11 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0350-5

7. Antiangiogenesis-Combined Photothermal Therapy in the Second Near-Infrared Window at Laser Powers Below the Skin Tolerance Threshold (ARTICLE)
Jian-Li Chen, Han Zhang, Xue-Qin Huang, Hong-Ye Wan, Jie Li, Xing-Xing Fan, Kathy Qian Luo, Jinhua Wang, Xiao-Ming Zhu, Jianfang Wang
Nano-Micro Lett. 11, 93 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0327-4

8. Enhanced Catalytic Activity of Gold@Polydopamine Nanoreactors with Multi-compartment Structure Under NIR Irradiation (ARTICLE)
Shilin Mei, Zdravko Kochovski, Rafael Roa, Sasa Gu, Xiaohui Xu, Hongtao Yu, Joachim Dzubiella, Matthias Ballauf, Yan Lu
Nano-Micro Lett. 11, 83 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0314-9

9. Fluorescent Silicon Nanorods-Based Nanotheranostic Agents for Multimodal Imaging-Guided Photothermal Therapy (ARTICLE)
Mingyue Cui, Sangmo Liu, Bin Song, Daoxia Guo, Jinhua Wang, Guyue Hu, Yuanyuan Su, Yao He
Nano-Micro Lett. 11, 73 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0306-9

10. Single NIR Laser-Activated Multifunctional Nanoparticles for Cascaded Photothermal and Oxygen-Independent Photodynamic Therapy (ARTICLE)
Xiaomin Li, Yang Liu, Fei Fu, Mingbo Cheng, Yutong Liu, Licheng Yu, Wei Wang, Yeda Wan, Zhi Yuan
Nano-Micro Lett. 11, 68 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0298-5

11. Crushed Gold Shell Nanoparticles Labeled with Radioactive Iodine as a Theranostic Nanoplatform for Macrophage-Mediated Photothermal Therapy (ARTICLE)
Sang Bong Lee, Jae-Eon Lee, Sung Jin Cho, Jungwook Chin, Sang Kyoon Kim, In-Kyu Lee, Sang-Woo Lee, Jaetae Lee, Yong Hyun Jeon
Nano-Micro Lett. 11, 36 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0266-0

12. Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns (REVIEW)
S. Syama, P. V. Mohanan
Nano-Micro Lett. 11, 06 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0237-5

13. Indocyanine Green-Conjugated Magnetic Prussian Blue Nanoparticles for Synchronous Photothermal/Photodynamic Tumor Therapy (ARTICLE)
Peng Xue, Ruihao Yang, Lihong Sun, Qian Li, Lei Zhang, Zhigang Xu, Yuejun Kang
Nano-Micro Lett. 10, 74 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0227-z

14. Visualizing Photodynamic Therapy in Transgenic Zebrafish Using Organic Nanoparticles with Aggregation-Induced Emission (COMMMUNICATION)
Purnima Naresh Manghnani, Wenbo Wu, Shidang Xu, Fang Hu, Cathleen Teh, Bin Liu
Nano-Micro Lett. 10, 61 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0214-4

15. Highly Sensitive MoS2-Indocyanine Green Hybrid for Photoacoustic Imaging of Orthotopic Brain Glioma at Deep Site (ARTICLE)
Chengbo Liu, Jingqin Chen, Ying Zhu, Xiaojing Gong, Rongqin Zheng, Ningbo Chen, Dong Chen, Huixiang Yan, Peng Zhang, Hairong Zheng, Zonghai Sheng, Liang Song
Nano-Micro Lett. 10, 48 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0202-8