19September2020

Nano-Micro Letters

Solar Power Conversion coverSolar Power Conversion
1.      (Article) A New Method for Fitting Current–Voltage Curves of Planar Heterojunction Perovskite Solar Cells
Peizhe Liao. Xiaojuan Zhao. Guolong Li. Yan Shen. Mingkui Wang*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0159-z

2.      (Article) Enhanced Performance of a Monolayer MoS2/WSe2 Heterojunction as a Photoelectrochemical Cathode
Jingwei Xiao. Yu Zhang*. Huanjun Chen. Ningsheng Xu. Shaozhi Deng
https://doi.org/10.1007/s40820-018-0212-6 

3.      (Article) Efficient Photoelectrochemical Water Splitting by g-C3N4/TiO2 Nanotube Array Heterostructures
Changhai Liu. Fang Wang. Jin Zhang. Ke Wang. Yangyang Qiu. Qian Liang. Zhidong Chen*
https://doi.org/10.1007/s40820-018-0192-6

4.      (Article) Efficient and Air-Stable Planar Perovskite Solar Cells Formed on Graphene-Oxide-Modified PEDOT: PSS Hole Transport Layer
Hui Luo. Xuanhuai Lin. Xian Hou. Likun Pan. Sumei Huang. Xiaohong Chen*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0140-x

5.      (Review) Low-Dimensional Halide Perovskites and Their Advanced Optoelectronic Applications
Jian Zhang. Xiaokun Yang. Hui Deng. Keke Qiao. Umar Farooq. Muhammad Ishaq. Fei Yi. Huan Liu. Jiang Tang. Haisheng Song*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0137-5

6.      (Article) BiVO4/TiO2(N2) Nanotubes Heterojunction Photoanode for Highly Efficient Photoelectrocatalytic Applications
Rui Wang. Jing Bai*. Yunpo Li. Qingyi Zeng. Jinhua Li. Baoxue Zhou*
https://doi.org/10.1007/s40820-016-0115-3

7.      (Article) Electrochemical Synthesis of Novel Zn-Doped TiO2 Nanotube/ZnO Nanoflake Heterostructure with Enhanced DSSC Efficiency
Aijo John K, Johns Naduvath, Sudhanshu Mallick, Jacob W. Pledger, S. K. Remillard, P. A. DeYoung, Manju Thankamoniamma, T. Shripathi, Rachel Reena Philip*
https://doi.org/10.1007/s40820-016-0099-z

8.      (Article) Effective Improvement of the Photovoltaic Performance of Carbon-Based Perovskite Solar Cells by Additional Solvents
Chenxi Zhang. Yudan Luo. Xiaohong Chen. Yiwei Chen. Zhuo Sun. Sumei Huang*
https://doi.org/10.1007/s40820-016-0094-4

9.      (Article) The Promotion Effect of Low-Molecular Hydroxyl Compounds on the Nano-Photoelectrocatalytic Degradation of Fulvic Acid and Mechanism
Yifan Dong. Jinhua Li*. Xuejin Li. Baoxue Zhou*
https://doi.org/10.1007/s40820-016-0091-7