19September2020

Nano-Micro Letters

supercapacitor coverSupercapacitor
1.      (Article) A Novel Hierarchical Porous 3D Structured Vanadium Nitride/Carbon Membranes for High-performance Supercapacitor Negative Electrodes
Yage Wu. Yunlong Yang. Xiaoning Zhao. Yongtao Tan. Ying Liu. Zhen Wang. Fen Ran*
https://doi.org/10.1007/s40820-018-0217-1

2.      (Article) MoS2 Nanosheet Arrays Rooted on Hollow rGO Spheres as Bifunctional Hydrogen Evolution Catalyst and Supercapacitor Electrode
Shizheng Zheng. Lijun Zheng. Zhengyou Zhu. Jian Chen. Jianli Kang. Zhulin Huang. Dachi Yang
https://doi.org/10.1007/s40820-018-0215-3 

3.      (Review) Design of Supercapacitor Electrodes Using Molecular Dynamics Simulations
Zheng Bo*. Changwen Li. Huachao Yang. Kostya Ostrikov. Jianhua Yan. Kefa Cen
https://doi.org/10.1007/s40820-018-0188-2

4.      (Article) A Wire-Shaped Supercapacitor in Micrometer Size Based on Fe3O4 Nanosheet Arrays on Fe Wire
Guohong Li. Ruchun Li. Weijia Zhou*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0147-3

5.      (Article) 2D MOF Nanoflake-Assembled Spherical Microstructures for Enhanced Supercapacitor and Electrocatalysis Performances
Huicong Xia. Jianan Zhang*. Zhao Yang. Shiyu Guo. Shihui Guo. Qun Xu*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0144-6

6.      (Article) 3D Hierarchical Co–Al Layered Double Hydroxides with Long-Term Stabilities and High Rate Performances in Supercapacitors
Jiantao Zai. Yuanyuan Liu. Xiaomin Li. Zi-feng Ma. Rongrong Qi*. Xuefeng Qian*
https://doi.org/10.1007/s40820-016-0121-5

7.      (Article) Preparation of Sandwich-like NiCo2O4/rGO/NiO Heterostructure on Nickel Foam for High-Performance Supercapacitor Electrodes
Delong Li. Youning Gong. Miaosheng Wang. Chunxu Pan*
https://doi.org/10.1007/s40820-016-0117-1

8.      (Article) Novel Hybrid Nanoparticles of Vanadium Nitride/Porous Carbon as an Anode Material for Symmetrical Supercapacitor
Yunlong Yang. Kuiwen Shen. Ying Liu. Yongtao Tan. Xiaoning Zhao. Jiayu Wu. Xiaoqin Niu. Fen Ran*
https://doi.org/10.1007/s40820-016-0105-5

9.      (Article) A Hybrid Electrode of Co3O4@PPy Core/Shell Nanosheet Arrays for High-Performance Supercapacitors
Xiaojun Yang. Kaibing Xu. Rujia Zou*. Junqing Hu*
https://doi.org/10.1007/s40820-015-0069-x