18January2018

Nano-Micro Letters


XiaoLong Xu1, CongYu Qi1 (co-first author), ZhenDong Hao1, Hao Wang1,*, JinTing Jiu2, JingBing Liu1, Hui Yan1, Katsuaki Suganuma2

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 1

First Online: 26 August 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0154-4

Xi Yin1,†, Jing Yang1,†, Feng Xiao1, Yang Yang2, Hong-Bin Shen1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 2

First Online: 26 August 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0156-2

Ruohao Xing1, 2, Tingsheng Zhou2, Yao Zhou2, Ruguang Ma2, Qian Liu2, 3, *, Jun Luo1, 3, Jiacheng Wang2, 3, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 3

First Online: 3 September 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0157-1

Dawei Wang1, Zhiwei Li4, Jian Zhou3, Hong Fang3, Xiang He1, Puru Jena3, Jing-Bin Zeng2,*, Wei-Ning Wang1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 4

First Online: 5 September 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0158-0

Peizhe Liao1, Xiaojuan Zhao1, Guolong Li2, Yan Shen1, Mingkui Wang1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 5

First Online: 11 September 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0159-z

Jingwei Li1, Weiming Xu1, Jiaxian Luo1, Dan Zhou1, Dawei Zhang1, Licheng Wei1, Peiman Xu1, Dingsheng Yuan1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 6

First Online: 17 September 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0160-6

Guilan Li1, Yidan Chen1, Lingyu Zhang1, Manjie Zhang1, Shengnan Li1, Lu Li1, Tingting Wang2,*, Chungang Wang1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 7

First Online: 22 August 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0155-3

Zhichuan J. Xu1,2,3

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 8

First Online: 07 October 2017 (Perspectives)

DOI:10.1007/s40820-017-0161-5

Nazifah Islam1, Juliusz Warzywoda2, Zhaoyang Fan1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 9

First Online: 6 October 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0162-4

Malathi Mathiyazhakan1, Christian Wiraja1, Chenjie Xu1, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 10

First Online: 09 October 2017 (Review)

DOI:10.1007/s40820-017-0166-0

Ligang Xia1, Jinhua Li1, Jing Bai1, *, Linsen Li1, Shuai Chen1, Baoxue Zhou1, 2, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 11

First Online: 29 September 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0163-3

Jianjun Xie1, Li Liu1, 2, *, Jing Xia1, Yue Zhang1, Min Li1, Yan Ouyang1, Su Nie1, Xianyou Wang1

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 12

First Online: 28 September 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0165-1

Page 1 of 2