Nano-Micro Letters

v10i2Volume 10 Issue 2 (2018)


Peng Wang1, Xiaobing Lou1, Chao Li1, Xiaoshi Hu1, Qi Yang1, *, Bingwen Hu1

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 19

First Online: 14 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0177-x

Lixuan Tai1, 3, #, Daming Zhu1, #, *, Xing Liu1, 2, #, Tieying Yang1, Lei Wang1, Rui Wang1, Sheng Jiang1, Zhenhua Chen1, Zhongmin Xu1, Xiaolong Li1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 20

First Online: 06 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0173-1

Jiaojiao Liang1, #, Chaochun Yuan2, #, Huanhuan Li2, Kai Fan1, Zengxi Wei1, Hanqi Sun1, Jianmin Ma1, 3, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 21

First Online: 07 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0172-2

Jiandi Liu1, Yanyan Zhao1, Xin Li1, Chunge Wang1, Yaping Zeng1, Guanghui Yue1, *, Qiang Chen2

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 22

First Online: 15 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0175-z

Farjana Haque1, Torben Daeneke1, Kourosh Kalantar-zadeh1, *, Jian Zhen Ou1, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 23

First Online: 14 November 2017 (Review)

DOI:10.1007/s40820-017-0176-y

Kseniya Serebrennikova1, 2, *, Jeanne Samsonova1, 2, Alexander Osipov1, 2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 24

First Online: 23 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0180-2

Jian Zhang1, 2, Siyu Liu1, Jean Pierre Nshimiyimana1, 2, Ya Deng1, 2, Xiao Hu1, 2, Xiannian Chi1, 2, Pei Wu1, 2, Jia Liu1, 2, Weiguo Chu1, *, Lianfeng Sun1, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 25

First Online: 24 October 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0171-3

Chen Chen1, Jiabin Xi1, Erzhen Zhou2, Li Peng1, Zichen Chen2, *, Chao Gao1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 26

First Online: 28 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0179-8

Eng Liang Lim1, *, Chi Chin Yap1, *, Mohammad Hafizuddin Hj Jumali1, Mohd Asri Mat Teridi2, Chin Hoong Teh3

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 27

First Online: 05 December 2017 (Review)

DOI:10.1007/s40820-017-0182-0

Li Zhang1, Chen Ye1, Xu Li2, Yaru Ding1, Hongbo Liang1, Guangyu Zhao1, Yan Wang1, ⁎

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 28

First Online: 23 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0178-9

Daguo Gu1, Yao Zhou2, Ruguang Ma2, *, Fangfang Wang2, Qian Liu2, 3, *, Jiacheng Wang2, 3, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 29

First Online: 04 December 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0181-1

Qinghong Wang1, *, Can Guo1, Yuxuan Zhu1, Jiapeng He1, Hongqiang Wang2, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 30

First Online: 28 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0183-z