Nano-Micro Letters

Volume 10 Issue 3


Yan Huang1, 2, Zijie Tang3, Zhuoxin Liu3, Jun Wei4, Hong Hu5, Chunyi Zhi3, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 38

First Online: 17 January 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0191-7

Wenhua Chen1,#, Pengju Liu1,#, Lizhen Min1, Yiming Zhou1, Yuan Liu1,[1], Qi Wang1, Wenfeng Duan2

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 39

First Online: 11 January 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0190-8

Cuo Wu1, Xin Tong1, Yuanfei Ai1,  De-Sheng Liu1, Peng Yu1, Jiang Wu1, 2, Zhiming M. Wang1, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 40

First Online: 17 January 2018 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0194-4

Satish K. Tuteja1, Connor Ormsby1, Suresh Neethirajan1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 41

First Online: 23 January 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0193-5

Honglin Luo1, 2, Jiaojiao Dong1, Fanglian Yao3, Zhiwei Yang1, Wei Li1, Jie Wang1, Xinhua Xu2, Jian Hu 1, *, Yizao Wan1, 2, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 42

First Online: 27 February 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0195-3

Fengying Zhang1, 2, Bin Yang2, Kaibo Zheng3, Songqiu Yang2, Yajuan Li2, Weiqiao Deng2, *, Rongxing He1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 43

First Online: 05 March 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0196-2

Song Lin Zhang1, Bu Yuan Guan1, *, Hao Bin Wu2, Xiong Wen (David) Lou1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 44

First Online: 11 March 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0197-1

Ming Li1,2, Xinglong Tu1,3, Yunhui Wang4, Yanjie Su1,*, Jing Hu1, Baofang Cai1, Jing Lu3,*, Zhi Yang1, Yafei Zhang1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 45

First Online: 23 March 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0199-z

Xia Wang1,*, Xueying Li1, Qiang Li1, Hongsen Li1, Jie Xu1, Hong Wang1, Guoxia Zhao1, Lisha Lu1, Xiaoyu Lin1, Hongliang Li2, Shandong Li1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 46

First Online: 2 April 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0200-x

F.F. Borghi1,2,3, P.A. Bean2, M.D.M. Evans2, T. van der Laan4,5, S. Kumar4,5, K. Ostrikov1,4,5,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 47

First Online: 20 March 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0198-0

Chengbo Liu1,‡, Jingqin Chen1,2, ‡, Ying Zhu1,‡, Xiaojing Gong1, Rongqin Zheng3, Ningbo Chen1, Dong Chen1, Huixiang Yan1, Peng Zhang5, Hairong Zheng4, Zonghai Sheng4,*, Liang Song1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 48

First Online: 08 April 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0202-8

Jinjin He1, Enbing Bi1, Wentao Tang1, Yanbo Wang1, Xudong Yang1, 2, Han Chen1, 2,*, Liyuan Han1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 49

First Online: 04 April 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0203-7

Lixin Xie1, Ze Yang1, Jingying Sun1, Haiqing Zhou1, Xiaowei Chi2, Hailong Chen3, Andy X. Li4, Yan Yao2, Shuo Chen1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 50

First Online: 04 April 2018 (Communication)

DOI:10.1007/s40820-018-0201-9

Sajid Sajid 1, Ahmed Mourtada Elseman 2, Jun Ji1, Shangyi Dou1, Dong Wei1, Hao Huang1, Peng Cui1, Wenkang Xi1, Lihua Chu1, Yingfeng Li1, Bing Jiang1, Meicheng Li1,*

Abstract | PDF w/ Links
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 51

First Online: 09 April 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0205-5

Shu Wu1, †, Linxi Qian2, †, Lin Huang1, Xuming Sun1, Haiyang Su1, Deepanjali D Gurav1, Mawei Jiang2, Wei Cai2,*, Kun Qian1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 52

First Online: 17 April 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0204-6

Thabitha P. Dasari Shareena1, Danielle McShan1, Asok K. Dasmahapatra1, Paul B. Tchounwou1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 53

First Online: 22 April 2018 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0206-4

Huiyun Shao1, #, Ping Cheng1, #, Ruixuan Chen1, 2, #, Lingjie Xie1, Na Sun1, Qingqing Shen1, Xiaoping Chen1, Qianqian Zhu1, Yi Zhang1, Yina Liu3, Zhen Wen1,*, Xuhui Sun1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 54

First Online: 04 May 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0207-3