14August2018

Nano-Micro Letters

Honglin Luo1, 2, Jiaojiao Dong1, Fanglian Yao3, Zhiwei Yang1, Wei Li1, Jie Wang1, Xinhua Xu2, Jian Hu 1, *, Yizao Wan1, 2, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 42

First Online: 27 February 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0195-3

Published in Volume 10 Issue 3

Frank Agyemang Ofori1, Faheem A Sheikh1,*, Richard Appiah-Ntiamoah1, Xinsheng Yang2, Hern Kim1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 3, pp 291-297
First online: 04 Jun 2015 (Article)
DOI: 10.1007/s40820-015-0042-8

Published in Volume 7 Issue 3

Azadeh Azadbakht1,*, Amir Reza Abbasi2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 2, Issue 4, pp 296-305

Publication Date (Web): January 20, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v2i4.p296-305

Published in Volume 2 Issue 4