14August2018

Nano-Micro Letters

Volume 10 Issue 4


Xinyan Dai1, †, Kowsalya D. Rasamani1, †, Feng Hu1, Yugang Sun1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 55

First Online: 06 May 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0208-2

Yaotang Zhong1, Bin Li1, Shumin Li1, Shuyuan Xu1, Zhenghui Pan1, Qiming Huang1, 2, Lidan Xing1, 2, Chunsheng Wang3,*, Weishan Li1, 2,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 56

First Online: 10 May 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0209-1

Yantao Chen2, Xiaohan Wu2, Yingli Chu2, Jiachen Zhou2, Bilei Zhou2, Jia Huang1, 2, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 57

First Online: 28 May 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0210-8

Muhammad Shoaib1, Xiaoxia Wang1, Xuehong Zhang1, Qinglin Zhang1, Anlian Pan1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 58

First Online: 03 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0211-7

Xingxing Gu1,*, Lingbao Xin2, Yang Li3, Fan Dong1, Min Fu1, Yanglong Hou4,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 59

First Online: 13 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0213-5

Jingwei Xiao1, Yu Zhang1, *, Huanjun Chen1, Ningsheng Xu1, Shaozhi Deng1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 60

First Online: 13 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0212-6

Purnima Naresh Manghnani1, Wenbo Wu1, Shidang Xu1, Fang Hu1, Cathleen Teh2, Bin Liu1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 61

First Online: 26 January 2018 (Communication)

DOI:10.1007/s40820-018-0214-4

Shizheng Zheng1, Lijun Zheng1, Zhengyou Zhu1, Jian Chen1, Jianli Kang2, Zhulin Huang3, Dachi Yang1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 62

First Online: 18 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0215-3

Yage Wu1, Yunlong Yang1, Xiaoning Zhao1, Yongtao Tan1, Ying Liu1, Zhen Wang1, Fen Ran1, 2, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 63

First Online: 28 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0217-1

Xian Fang1, 2, †, Boyang Zong1, 2, †, Shun Mao1, 2, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 64

First Online: 24 June 2018 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0218-0

Sixiang Shi1, #, Feng Chen2, #, Shreya Goel1, Stephen A. Graves3, Haiming Luo2, Charles P. Theuer4, Jonathan W. Engle3, Weibo Cai1, 2, 3, 5, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 65

First Online: 14 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0216-2