17February2019

Nano-Micro Letters

Volume 11 (2019)


Wenwen Zhan1, Liming Sun1, Xiguang Han1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 1

First Online: 08 January 2019 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0235-z

Jingyan Zhang1, Xiaowan Bai2, Tongtong Wang1, Wen Xiao3, Pinxian Xi4, Jinlan Wang2,
Daqiang Gao1,*, John Wang3,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 2

First Online: 09 January 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0232-2

Min Su Jo1, Subrata Ghosh2, Sang Mun Jeong2, Yun Chan Kang3,*, Jung Sang Cho1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 3

First Online: 09 January 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0234-0

Qi Shao1, Jiaqi Liu1, Qiong Wu1, Qiang Li1, Heng‑guo Wang1,*, Yanhui Li1, Qian Duan1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 4

First Online: 09 January 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0231-3

Lu Wang1, Junwei Han1, Debin Kong2,*, Ying Tao1, Quan-Hong Yang1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 5

First Online: 10 January 2019 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0233-1

S. Syama1, P. V. Mohanan1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 6

First Online: 12 January 2019 (Review)

DOI:10.1007/s40820-019-0237-5

Wenqiang Yan1, Kan Wang1,*, Hao Xu2, Xuyang Huo3,*, Qinghui Jin4,5, Daxiang Cui1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 7

First Online: 17 January 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0239-3

Qijian Niu1,2, Binling Chen3,*, Junxia Guo1,2, Jun Nie1,2, Xindong Guo1,2, Guiping Ma1,2,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 8

First Online: 19 January 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0238-4

Tianle Gong1, Ruoyu Qi1, Xundao Liu2, Hong Li1,*, Yongming Zhang1

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 9

First Online: 22 January 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0240-x

Wanbao Wu1, Zhaohui Ruan2, Junzhuo Li1, Yudong Li1, Yanqiu Jiang1,*, Xianzhu Xu1, Defeng Li1, Yuan Yuan2,*, Kaifeng Lin1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 10

First Online: 23 January 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0236-y

Yaozhong Zhang1, *, Xiaolu Huang2, Junghoon Yeom2, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 11

First Online: 24 January 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0241-9