Nano-Micro Letters


M. X. Wang1,2, G. H. Yue1,*, Y. D. Lin1, X. Wen1, D. L. Peng1, Z. R. Geng3

 

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 1-6

Publication Date (Web): January 30, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p1-6

Zhibo Ma, Chengyu Jiang*, Weizheng Yuan, Yang He

Abstract
icon-htmlc
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 7-12

Publication Date (Web): January 30, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p7-12

Q. Zhang1,2, D. L. Chen2, X. Li2, P. X. Yang1, J. H. Chu1,*, Z. J. Zhao2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 13-17

Publication Date (Web): January 30, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p13-17

Shenghua Sun1, Peng Lu1, Jun Xu1,*, Ling Xu1, and Kunji Chen1,Qimin Wang2,

and Yuhua Zuo2

Abstract

icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 18-25

Publication Date (Web): March 10, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p18-25

Oman Zuas*, Harry Budiman

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 26-33

Publication Date (Web): March 10, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p26-33

H.Korkut

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 34-39

Publication Date (Web): March 10, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p34-39

Yajie Yang, Luning Zhang, Shibin Li*, Zhiming Wang, Jianhua Xu, Wenyao Yang, Yadong Jiang

Abstract

icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 40-46

Publication Date (Web): March 25, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p40-46

Xia Sun, Zhili Gong, Yaoyao Cao, Xiangyou Wang*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 47-56

Publication Date (Web): March 25, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p47-56

Margarita García-hernández1,*, Geneviève Chadeyron2, Damien Boyer2, Antonieta García- murillo3, Felipe Carrillo-romo3, Rachid Mahiou2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 57-65

Publication Date (Web): March 25, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p57-65

Jingdong Chen1, Di Chen1,* , Yao Xie1, Tao Yuan1, Xiang Chen2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 66-80

Publication Date (Web): March 30, 2013 (Review)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p66-80

Chen Ge, Can Wang, Kui-juan Jin*, Hui-bin Lu, Guo-zhen Yang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 81-87

Publication Date (Web): April 28, 2013 (Review)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p81-87

L. Liu1,2,*,H. Huang2,A. Hu2,G. Zou2,L. Quintino3,Y. Zhou1,2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 88-92

Publication Date (Web): April 10, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p88-92

Xinwen Huang1,2, Zongjian Liu1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 93-100

Publication Date (Web): April 28, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p93-100

Chandrappa K. Govindappa1,2,*, Venkatesha T. Venkatarangaiah2, Sharifah B.

Abd Hamid1

Abstract

icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 101-110

Publication Date (Web): May 10, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p101-110

Jung-Hoon Song1, Mi-Young Park2, Hyung-Tae Lim2,*

Abstract

icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 111-116

Publication Date (Web): May 15, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p111-116

Yong Pu1, Ke Tang2,#, Da-Chuan Zhu1,*, Tao Han1,3, Cong Zhao1, Ling-Ling

Peng3

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 117-123

Publication Date (Web):May 26, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p117-123

Qiong Wei, Yunyun Liu, Lijie Zhang, Shaoming Huang*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 124-128

Publication Date (Web): June 10, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p124-128

Gang Qin 1,2, Akira Watanabe 1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 129-134

Publication Date (Web): June 30, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p129-134

Xiying Ma1,* , Miaoyuan Shi2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 135-139

Publication Date (Web): June 30, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p135-139

R. L. Wang1,2, X. Li1, X. H. Kong2,Y. X. Guo2, J. Z. Ruan1, Z. J. Zhao1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 140-144

Publication Date (Web): June 30, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p140-144