14August2018

Nano-Micro Letters

V5N3online

  Volume 5, Issue 3 (2013)

  Download the Full Issue


Zonghai Sheng, Dehong Hu, Miaomiao Xue, Meng He, Ping Gong and Lintao Cai*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 3, pp 145-150

Publication Date (Web): July 25, 2013 (Review)

DOI:10.5101/nml.v5i3.p145-150

Jung-Hoon Song1, Myung Geun Jung2, Hye Won Park2 and Hyung-Tae Lim2,

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 3, pp 151-158

Publication Date (Web): July 25, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i3.p151-158

Lijie Li1, 2,*, Yan Zhang3, 4, Zhengjun Chew1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 3, pp 159-162

Publication Date (Web): July 25, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i3.p159-162

Tongqin Chang, Zijiong Li*, Gaoqian Yun, Yong Jia, Hongjun Yang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 3, pp 163-168

Publication Date (Web): July 25, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i3.p163-168

Serhan YAMACLI1,2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 3, pp 169-173

Publication Date (Web): July 25, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i3.p169-173

Xiaobing Zhou1, Lei Li1, Lu Shen1, Jie Zhou1, Junwei Zhang1, Amiya K. Mukherjee2, Changshu Xiang3, Huiping Tang3, Qing Huang1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 3, pp 174-181

Publication Date (Web): July 25, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i3.p174-181

Wen Zhu1,2, Yuanyuan Wu1, Chengyin Wang1,*, Ming Zhang1,*, Guanxiu Dong2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 3, pp 182-190

Publication Date (Web): September 9, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i3.p182-190

Xia Sun, Lu Qiao, Xiangyou Wang*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 3, pp 191-201

Publication Date (Web): September 14, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i3.p191-201

Robert Liang1,2, Anming Hu1,*, John Persic3, Y. Norman Zhou1,2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 3, pp 202-212

Publication Date (Web): September 12, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i3.p202-212

Chenchen Bao1,‡ Lei Chen1, Tao Wang1, Chong Lei1, Furong Tian2,

Daxiang Cui1,*, Yong Zhou1,*

Abstract | support info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 3, pp 213-222

Publication Date (Web): September 16, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i3.p213-222