Nano-Micro Letters

V5N4online

  Volume 5, Issue 4 (2013)

  Download the Full Issue


Sumalin Phokha1, Supree Pinitsoontorn1, Santi Maensiri2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 4, pp 223-233

Publication Date (Web): October 15, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i4.p223-233

Yang Liu, Yang Jiao, Bosi Yin, Siwen Zhang, Fengyu Qu, Xiang Wu*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 4, pp 234-241

Publication Date (Web): October 8, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i4.p234-241

Min Zhang*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 4, pp 242-246

Publication Date (Web): October 8, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i4.p242-246

Zhi Yang, Zhaohui Li, Minghan Xu, Yujie Ma, Jing Zhang, Yanjie Su, Feng Gao, Hao Wei*, Liying Zhang*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 4, pp 247-259

Publication Date (Web): October 30, 2013 (Review)

DOI:10.5101/nml.v5i4.p247-259

Paola Russo1,2,3, Anming Hu1,3,*, Giuseppe Compagnini2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 4, pp 260-273

Publication Date (Web): November 8, 2013 (Review)

DOI:10.5101/nml.v5i4.p260-273

Jun Luo1, Xingliang Dai1, Sai Bai1, Yizheng Jin1,2,3,*, Zhizhen Ye1,2,Xiaojun Guo4

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 4, pp 274-280

Publication Date (Web): November 8, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i4.p274-280

Jie Shen1, Dingwen Zhang1, Junjie Li1, Xiaodong Li2, Zhuo Sun1, Sumei Huang1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 4, pp 281-288

Publication Date (Web): November 11, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i4.p281-288

Qiangqiang Sun, ShujuanBao*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 4, pp 289-295

Publication Date (Web): November 15, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i4.p289-295

Hongxiao Zhao1,*, Zhi Zheng1,*, Jing Li1,Huimin Jia1, Ka-wai Wong2, Yidong Zhang1 and Woon Ming Lau2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 4, pp 296-302

Publication Date (Web): November 16, 2013 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v5i4.p296-302

Nasser A. M. Barakat1,2,*, Khalil Abdelrazek Khalil3, Ahmad G. El-Deen4, Hak yong kim1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 4, pp 303-313

Publication Date (Web): November 16, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i4.p303-313