Nano-Micro Letters


Yafei Zhang1, Li Franklin Duan1, Yaozhong Zhang1, Jian Wang1,
Huijuan Geng1, Qing Zhang2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 1-19

Publication Date (Web): December 30, 2013 (Review)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p1-19

Maofang Hua1, Xiufu Hua2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 20-23

Publication Date (Web): December 30, 2013 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p20-23

Feng Zhu1, Xiaohong Chen1,*, Zhe Lu1, Jiaxiang Yang2, Sumei Huang1, Zhuo Sun1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 24-29

Publication Date (Web): December 30, 2013 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p24-29

Reza Kamali*, Seyed Alireza Shekoohi, Alireza Binesh

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 30-37

Publication Date (Web): January 06, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p30-37

Lin He1, Geng Zhang1, Yuanzhu Dong1, Zhenwei Zhang2, Shihan Xue1, Xingmao Jiang1,* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 38-45

Publication Date (Web): January 06, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p38-45

Nattanmai Raman Dhineshbabu1, Gopalu Karunakaran1, Rangaraj Suriyaprabha1,

Palanisamy Manivasakan1, Venkatachalam Rajendran1*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 46-54

Publication Date (Web): January 06, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p46-54

RabayaBasori* , A. K. Raychaudhuri

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 63-69

Publication Date (Web): January 11, 2014(Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p63-69

 

Sangmin An1, Baekman Sung1, Haneol Noh1,Corey Stambaugh2, Soyoung Kwon1, Kunyoung Lee1, Bongsu Kim1, Qhwan Kim1, Wonho Jhe1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 70-79

Publication Date (Web): January 13, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p70-79

Yongji Zhang1, HuiJuan Chi1, WenHui Zhang1, Youyi Sun1,2,*,

Qing Liang1, Yu Gu2,*, Riya Jing1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 80-87

Publication Date (Web): January 13, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p80-87

R. Nirmala1,3,*, R. Navamathavan2, Soo-Jin Park3, Hak Yong Kim1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 108-115

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Review)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p89-107

Longgui Zhang, Ting Su, Bin He, Zhongwei Gu*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 89-107

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p108-115

Haider Al-Mumen1,2,†, Fubo Rao1,†, Wen Li1,*, Lixin Dong1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 116-124

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p116-124

Yalin Qin, Mingce Long*, Beihui Tan, Baoxue Zhou

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 125-135

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p125-135

Guo-jun Zhang1,2, Zhen Li2,3,*, Shu-juan Wu2,3, Chen-yang Xue2,3 ,
Shi-e Yang1, Wen-dong Zhang2,3

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 136-142

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p136-142

Guanghui Shen, Yemin Guo, Xia Sun*, Xiangyou Wang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 143-152

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p143-152

Jing Lv1, Rui-yang Yuan2,*, Hui Yan1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 153-162

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p153-162

Marianna Lucafò1,, Chiara Pelillo1,, Marco Carini2, Tatiana Da Ros2, Maurizio Prato2, Gianni Sava1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 163-168

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p163-168

Guosheng Song1,†, Linbo Han1,2,†, Weiwei Zou3,†,Zhiyin Xiao1,

XiaoJuan Huang1, Zongyi Qin1, Rujia Zou1, Junqing Hu1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 169-177

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p169-177

Nader Nikkam1, Mohsin Saleemi1, Ehsan B. Haghighi2,

Morteza Ghanbarpour2,RahmatollahKhodabandeh2,

MamounMuhammed1,Björn Palm2 and Muhammet S. Toprak1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 178-189

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p178-189