Nano-Micro Letters

V6N2online  Volume 6, Issue 2 (2014)

  Download the Full Issue


R. Nirmala1,3,*, R. Navamathavan2, Soo-Jin Park3, Hak Yong Kim1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 108-115

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Review)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p89-107

Longgui Zhang, Ting Su, Bin He, Zhongwei Gu*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 89-107

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p108-115

Haider Al-Mumen1,2,†, Fubo Rao1,†, Wen Li1,*, Lixin Dong1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 116-124

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p116-124

Yalin Qin, Mingce Long*, Beihui Tan, Baoxue Zhou

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 125-135

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p125-135

Guo-jun Zhang1,2, Zhen Li2,3,*, Shu-juan Wu2,3, Chen-yang Xue2,3 ,
Shi-e Yang1, Wen-dong Zhang2,3

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 136-142

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p136-142

Guanghui Shen, Yemin Guo, Xia Sun*, Xiangyou Wang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 143-152

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p143-152

Jing Lv1, Rui-yang Yuan2,*, Hui Yan1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 153-162

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p153-162

Marianna Lucafò1,, Chiara Pelillo1,, Marco Carini2, Tatiana Da Ros2, Maurizio Prato2, Gianni Sava1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 163-168

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p163-168

Guosheng Song1,†, Linbo Han1,2,†, Weiwei Zou3,†,Zhiyin Xiao1,

XiaoJuan Huang1, Zongyi Qin1, Rujia Zou1, Junqing Hu1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 169-177

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p169-177

Nader Nikkam1, Mohsin Saleemi1, Ehsan B. Haghighi2,

Morteza Ghanbarpour2,RahmatollahKhodabandeh2,

MamounMuhammed1,Björn Palm2 and Muhammet S. Toprak1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 2, pp 178-189

Publication Date (Web): March 20, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i2.p178-189