Nano-Micro Letters

V6N3online  Volume 6, Issue 3 (2014)

  Download the Full Issue


Xiaoyun Hong1, Zaozhan Wu1, Lizhu Chen 1, Fei Wu1,*, Liangming Wei2,*, Weien Yuan1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 3, pp 191-199

Publication Date (Web): July 1, 2014 (Review)

DOI: 10.5101/nml140021r

Jingya Nan1, Ying Chen1,2,*, Rutian Li3, Jifu Wang1,2, Meihong Liu1,Chunpeng Wang1,*, Fuxiang Chu4

Abstract

icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 3, pp 200-208

Publication Date (Web): July 1, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml140022a

Sixu Deng1, Hao Wang1,*, Hao Liu2, Jingbing Liu1, Hui Yan1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 3, pp 209-226

Publication Date (Web): July 1, 2014 (Review)

DOI: 10.5101/nml140023r

D. L. Chen, X. Li, H. L. Pan, H. Y. Luan, Z. J. Zhao*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 3, pp 227-232

Publication Date (Web): July 1, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml140024a

Fagen Wang*, Yan Xu, Kunfeng Zhao, Dannong He*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 3, pp 233-241

Publication Date (Web): July 1, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml140025a

Javed Iqbal1,2,*, Tariq Jan2, Yu Ronghai1,3, Sajjad Haider Naqvi4, Ishaq Ahmad5

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 3, pp 242-251

Publication Date (Web): July 1, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml140026a

Hui Liu1,2, Yan Feng1,2, Hongbin Cao3,*, Jun Yang1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 3, pp 252-257

Publication Date (Web): July 1, 2014 (Article)

DOI: 110.5101/nml140027a

Lili Yu, Hui Wu, Beina Wu, Ziyi Wang, Hongmei Cao, Congying Fu, Nengqin Jia*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 3, pp 258-267

Publication Date (Web): July 1, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml140028a

V. Vijayaraghavan, C. H. Wong*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 3, pp 268-279

Publication Date (Web): July 1, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml140029a

G. Ciasca1, M. Papi1,*, M. Chiarpotto1, A. De Ninno2, E. Giovine2, G. Campi3 , A. Gerardino2, M. De Spirito1,†,*, L. Businaro2,†

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 3, pp 280-286

Publication Date (Web): July 1, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml140030a

Jingqi Li1,*, Weisheng Yue1, Zaibing Guo1, Yang Yang1,

Xianbin Wang1,Ahad A. Syed1, Yafei Zhang2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 3, pp 287-292

Publication Date (Web): July 1, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml140031a