Nano-Micro Letters

v6n4

  Volume 6, Issue 4 (2014)

  Download the Full Issue


Arash Vafaei1, Anming Hu2,3,*, Irene A. Goldthorpe1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 293-300

Publication Date (Web): September 13, 2014 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0001-9

Pinyun Ren1, Xiaoli Zhu1,*, Jinyun Han2, Jinyou Xu1,Liang Ma1, Honglai Li1, Xiujuan Zhuang1,Hong Zhou1,Qinglin Zhang1, Minggang Xia2, Anlian Pan1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 301-306

Publication Date (Web): September 19, 2014 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0002-8

Yinglin Xiao, Xiaomin Li, Jiantao Zai*, Kaixue Wang, Yong Gong, Bo Li, Qianyan Han and Xuefeng Qian*

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 307-315

Publication Date (Web): September 13, 2014 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0003-7

Haixia Wu, Qinjiao Liu, Shouwu Guo*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 316-326

Publication Date (Web): September 27, 2014 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-014-0004-6

Lin Zhou1, Han Zhang1, Yanping Luan1, Si Cheng1,*, Li-Juan Fan1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 327-334

Publication Date (Web): September 17, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0005-5

Bosi Yin, Siwen Zhang, Xin Zheng, Fengyu Qu, Xiang Wu*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 340-346

Publication Date (Web): September 19, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0007-3

Baiquan Liu1,Miao Xu1, LeiWang1, Hong Tao1, Yueju Su2, Dongyu Gao2, LinfengLan1, Jianhua Zou1,*, Junbiao Peng1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 335-339

Publication Date (Web): September 23, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0006-4

Minghong Tang1, Zongzhi Zhang1,*, Yanyan Zhu1, Bin Ma1, Qinyuan Jin2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 359-364

Publication Date (Web): September 23, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0009-1

Zhen Wang, Li Xi*, Yikai Yang, Yue Li, Xuemeng Han, Yalu Zuo, Jianbo Wang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 365-371

Publication Date (Web): September 19, 2014 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0010-8

Jian Wu1,2, Xuxing Lu2, Qiannan Zhu2, Junwei Zhao2, Qishun Shen1, Li Zhan1,*, Weihai Ni2,*

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 372-380

Publication Date (Web): September 26, 2014 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0011-7

Delong Ma1,2, Zhanyi Cao2, Anming Hu1,3,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2014, Volume 6, Issue 4, pp 347-358

Publication Date (Web): September 27, 2014 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-014-0008-2