Nano-Micro Letters


Junhui Li*, Yang Xia, Wei Wang, Fuliang Wang*, Wei Zhang, Wenhui Zhu

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2015, Volume 7, Issue 1, pp 1-11

First online: December 2, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0012-6

Yang Liu, Yang Jiao, Haiyue Zhou, Xiang Yu, Fengyu Qu, Xiang Wu* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 12-16

First online: November 14, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0013-5

Haiyang Xian1, Tongjiang Peng1,*, Hongjuan Sun1, Jiande Wang1,2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 17-26

First online: October 31, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0014-4

Sangmin An1,2, Wonho Jhe1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2015, Volume 7, Issue 1, pp 27-34

First Online: October 25, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0015-3

Ngoc Huynh Van1, Jae-Hyun Lee2, Dongmok Whang2, Dae Joon Kang1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 35-41

First online: October 23, 2014 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0016-2

Serhan Yamacli*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 42-50

First Online: October 31, 2014 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0017-1

Jun Wang1,2, Jinting Jiu2,*, Teppei Araki2, Masaya Nogi2, Tohru Sugahara2, Shijo Nagao2, Hirotaka Koga2, Peng He1,*, Katsuaki Suganuma2

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 51-58

First Online: November 14, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0018-0

Hui-li Fan2, Fen Ran1,*, Xuan-xuan Zhang2, Hai-ming Song2, Xiao-qin Niu2, Ling-bin Kong1, Long Kang1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 59-67

First online: November 14, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0019-z

Ilya Shlar1,2, Elena Poverenov1, Yakov Vinokur1, Batia Horev1,

Samir Droby1, Victor Rodov1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 68-79

First online: November 22, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0020-6

Bai Sun1,2, Yonghong Liu1, Wenxi Zhao1,2, Jinggao Wu2, Peng Chen1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2015, Volume 7, Issue 1, pp 80-85

First online: November 22, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0021-5

Peng Zhang1,2, Lijie Wang1,2, Xi Zhang1,2, Junhua Hu1,2,* and Guosheng Shao1,2,3,*

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 86-95

First online: December 10, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0022-4

Rajesh Kumar1, O. Al-Dossary2, Girish Kumar1, Ahmad Umar3,4,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 97-120
First online: December 16, 2014 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-014-0023-3

Siheng Lu1, Fei Zeng1,*, Wenshuai Dong1, Ao Liu,Xiaojun Li1,

Jingting Luo2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 121-126

First online: December 16, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0024-2

Darren Yohan1, Charmainne Cruje1, Xiaofeng Lu2, Devika Chithrani1,2,*

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 127-137

First online: December 23, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0025-1

Jinlei Li1, Junpeng Shi2, Jiangshan Shen2, Huizi Man2, Mingxi Wang1,*,

Hongwu Zhang2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 138-145

First online: December 24, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0026-0

Gabriele Ciasca1, Massimiliano Papi1,*, Valentina Palmieri1, Michela Chiarpotto1, Simone Di Claudio1, Adele De Ninno2, Ennio Giovine2, Gerardino Campi3, Annamaria Gerardino2,  Luca Businaro2,†, Marco De Spirito1,†

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 146-151

First online: December 30, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0027-z

Azadeh Azadbakht*, Amir Reza Abbasi, Zohreh Derikvand, Ziba Karimi

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 152-164

First online: January 30 2015 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0028-y

Junsheng Liang1,*, Kuanyao Liu1, Shouzuo Li1, Dazhi Wang2,*, Tongqun Ren1, Xiaoying Xu1, Ying Luo1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 165-171

First online: February 13,2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0032-x

Zhitang Song1,*, YiPeng Zhan2, Daolin Cai1,*, Bo Liu1, Yifeng Chen1, Jiadong Ren2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 172-176

First online: February 10,2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0030-z

Haixuan Huang, Shuangchen Ruan, Tuo Yang, Ping Xu*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 177-182

First online: February 13,2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0031-y