13October2019

Nano-Micro Letters

40820 7 1 CoverFigure HTML 1  Volume 7, Issue 1 (2015)

  Download the Full Issue


Junhui Li*, Yang Xia, Wei Wang, Fuliang Wang*, Wei Zhang, Wenhui Zhu

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2015, Volume 7, Issue 1, pp 1-11

First online: December 2, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0012-6

Yang Liu, Yang Jiao, Haiyue Zhou, Xiang Yu, Fengyu Qu, Xiang Wu* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 12-16

First online: November 14, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0013-5

Haiyang Xian1, Tongjiang Peng1,*, Hongjuan Sun1, Jiande Wang1,2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 17-26

First online: October 31, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0014-4

Sangmin An1,2, Wonho Jhe1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2015, Volume 7, Issue 1, pp 27-34

First Online: October 25, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0015-3

Ngoc Huynh Van1, Jae-Hyun Lee2, Dongmok Whang2, Dae Joon Kang1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 35-41

First online: October 23, 2014 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0016-2

Serhan Yamacli*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 42-50

First Online: October 31, 2014 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0017-1

Jun Wang1,2, Jinting Jiu2,*, Teppei Araki2, Masaya Nogi2, Tohru Sugahara2, Shijo Nagao2, Hirotaka Koga2, Peng He1,*, Katsuaki Suganuma2

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 51-58

First Online: November 14, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0018-0

Hui-li Fan2, Fen Ran1,*, Xuan-xuan Zhang2, Hai-ming Song2, Xiao-qin Niu2, Ling-bin Kong1, Long Kang1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 59-67

First online: November 14, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0019-z

Ilya Shlar1,2, Elena Poverenov1, Yakov Vinokur1, Batia Horev1,

Samir Droby1, Victor Rodov1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 68-79

First online: November 22, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0020-6

Bai Sun1,2, Yonghong Liu1, Wenxi Zhao1,2, Jinggao Wu2, Peng Chen1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2015, Volume 7, Issue 1, pp 80-85

First online: November 22, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0021-5

Peng Zhang1,2, Lijie Wang1,2, Xi Zhang1,2, Junhua Hu1,2,* and Guosheng Shao1,2,3,*

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 86-95

First online: December 10, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0022-4