14August2018

Nano-Micro Letters

40820 7 2 CoverFigure Print  Volume 7, Issue 2 (2015)

  Download the Full Issue


Rajesh Kumar1, O. Al-Dossary2, Girish Kumar1, Ahmad Umar3,4,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 97-120
First online: December 16, 2014 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-014-0023-3

Siheng Lu1, Fei Zeng1,*, Wenshuai Dong1, Ao Liu,Xiaojun Li1,

Jingting Luo2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 121-126

First online: December 16, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0024-2

Darren Yohan1, Charmainne Cruje1, Xiaofeng Lu2, Devika Chithrani1,2,*

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 127-137

First online: December 23, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0025-1

Jinlei Li1, Junpeng Shi2, Jiangshan Shen2, Huizi Man2, Mingxi Wang1,*,

Hongwu Zhang2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 138-145

First online: December 24, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0026-0

Gabriele Ciasca1, Massimiliano Papi1,*, Valentina Palmieri1, Michela Chiarpotto1, Simone Di Claudio1, Adele De Ninno2, Ennio Giovine2, Gerardino Campi3, Annamaria Gerardino2,  Luca Businaro2,†, Marco De Spirito1,†

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 146-151

First online: December 30, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0027-z

Azadeh Azadbakht*, Amir Reza Abbasi, Zohreh Derikvand, Ziba Karimi

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 152-164

First online: January 30 2015 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0028-y

Junsheng Liang1,*, Kuanyao Liu1, Shouzuo Li1, Dazhi Wang2,*, Tongqun Ren1, Xiaoying Xu1, Ying Luo1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 165-171

First online: February 13,2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0032-x

Zhitang Song1,*, YiPeng Zhan2, Daolin Cai1,*, Bo Liu1, Yifeng Chen1, Jiadong Ren2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 172-176

First online: February 10,2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0030-z

Haixuan Huang, Shuangchen Ruan, Tuo Yang, Ping Xu*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 177-182

First online: February 13,2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0031-y

Ping Cai, Shu-Mei Zhou, De-Kun Ma*, Shen-Nan Liu, Wei Chen, Shao-Ming Huang*

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 183-193
First online: February 13,2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0033-9

Changjie Zhou1,2, Yaping Wu1,*, Xiaohang Chen1, Wei Lin1, Yinhui Zhou1,Junyong Kang1,*, Huili Zhu2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 194-202

First online: February 17,2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0036-6