Nano-Micro Letters

v7n3cover  Volume 7, Issue 3 (2015)

  Download the Full Issue


Xin Tong1, Eric Ashalley1, Feng Lin1, Handong Li2, Zhiming M. Wang1,2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 3, pp 203-218

First online: 13 Feb 2015 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-015-0034-8

Amna Sirelkhatim1,*, Shahrom Mahmud1, Azman Seeni2, N.H.M. Kaus3, Ling Chuo Ann1, Siti Khadijah Mohd Bakhori1, Habsah Hasan4, Dasmawati Mohamad5

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 3, pp 219-242

First online: 19 Apr 2015 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-015-0040-x

Xiaowei Li, Yanqiu Jiang, Wenjing Cheng, Yudong Li, Xianzhu Xu*, Kaifeng Lin*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, July 2015, Volume 7, Issue 3, pp 243-254

Publication Date (Web): 24 Mar 2015 (Article)
DOI: 10.1007/s40820-015-0029-5

Takahiro Wada1,*, Naoyoshi Murata2, Takuya Suzuki2, Hiromitsu Uehara3,

Hiroaki Nitani4, Yasuhiro Niwa4, Motohiro Uo1, Kiyotaka Asakura3,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 3, pp 255-260

First online: 17 Feb 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0035-7

Lu Sun, Chun Jiang* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 3, pp 261-267

First online: 04 Apr 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0037-5

Weiming Lv1, Ze Tong2,Yimei Yin 1,*, Jiewei Yin1, Zifeng Ma1 Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, July 2015, Volume 7, Issue 3, pp 268-275

First online: 04 Apr 2015 (Article)
DOI: 10.1007/s40820-015-0038-4

Jiayou Tao1,2,†, Wenzhen Ma1,†, Nishuang Liu1, Xiaoliang Ren1, Yuling Shi1, Jun Su1, Yihua Gao1,*

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 3, pp 276-281

First online: 10 Apr 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0039-3

Heung Seok Kang1, Kang-Hee Lee1, Dong-Youk Yang2, Byoung Hee You3, and In-Hyouk Song3,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 3, pp 282-290

First online: 06 May 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0041-9

Frank Agyemang Ofori1, Faheem A Sheikh1,*, Richard Appiah-Ntiamoah1, Xinsheng Yang2, Hern Kim1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 3, pp 291-297
First online: 04 Jun 2015 (Article)
DOI: 10.1007/s40820-015-0042-8

Majid Raissan Al-bahrani 1,2 , Waqar Ahmad1, Hadja Fatima Mehnane3, Ying Chen1, Ze Cheng4, Yihua Gao1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 3, pp 298-306

First online: 17 May 2015 (Article)

DOI:10.1007/s40820-015-0043-7

Jian-Bing Chang, Chang-Hai Liu, Jie Liu, Yu-Yan Zhou, Xu Gao, Sui-Dong Wang*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 3, pp 307-315

First online: 09 Jun 2015 (Article)
DOI: 10.1007/s40820-015-0044-6