14November2019

Nano-Micro Letters

Cuiling Zhang1,2,*, Hao Hua2, Jianlin Liu2, Xiangyu Han2, Qipeng Liu2, Zidong Wei2, Chengbin Shao1, Chenguo Hu2,* Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 49

First Online: 25 June 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0150-8

Published in Volume 9 Issue 4

Xiaowei Li, Yanqiu Jiang, Wenjing Cheng, Yudong Li, Xianzhu Xu*, Kaifeng Lin*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, July 2015, Volume 7, Issue 3, pp 243-254

Publication Date (Web): 24 Mar 2015 (Article)
DOI: 10.1007/s40820-015-0029-5

Published in Volume 7 Issue 3

Mingce Long1,*, Jingjing Jiang1, Yan Li1, Ruqiong Cao1, Liying Zhang2, Weimin Cai1

Abstract | Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 3, pp 171-177

Publication Date (Web): September 22, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i3.p171-177

Published in Volume 3 Issue 3