Nano-Micro Letters

v7n4cover  Volume 7, Issue 4 (2015)

  Download the Full Issue


Nur Ashikyn Hambali, Abdul Manaf Hashim* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 4, pp 317-324

First online: 20 June 2015 (Article)
DOI: 10.1007/s40820-015-0045-5

Yuehua Yang1, Baofeng Zhao1, Yuping Gao1Han Liu1, Yiyao Tian1, Donghuan Qin1,*, Hongbin Wu1, Wenbo Huang1, Lintao Hou2

Abstract | Support Infor
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 4, pp 325-331
First online: 20 June 2015 (Article)
DOI: 10.1007/s40820-015-0046-4

Sunil P. Lonkar1,2,*, Jean-Marie Raquez1, Philippe Dubois1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 4, pp 332-340

First online: 30 June 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0047-3

Horim Lee1,2†, Dongwhi Choi1,†, Dong Sung Kim1,*,Geunbae Lim1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 4, pp 341-346
First online: 20 June 2015 (Article)
DOI: 10.1007/s40820-015-0048-2

Ning Wang1, Tao Hang1,*,Dewei Chu2,*, Ming Li1
Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 4, pp 347-352

First online:  30 June 2015 (Article)
DOI: 10.1007/s40820-015-0049-1

Xiaobing Zhang#, Ji Ma#, Kezheng Chen*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 4, pp 360-367

First online: 30 June 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0051-7

Qi Wang, Pingping Zhang, Qiqi Zhuo, Xiaoxin Lv, Jiwei Wang, Xuhui Sun*

Abstract|Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2015, Volume 7, Issue 4, pp 368-373

First online: 16 July 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0052-6

Xueqin Wang*, Huiru Zhang, Hongjuan Jing, Liuqing Cui

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 4, pp 374-384

First online: July 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0053-5

Xin Chen1,*, Lihui Zhou2, Ping Wang3, Hongliang Cao4, Xiaoli Miao4, Feifei Wei4, Xia Chen4

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 4, pp 385-391

First online: 28 July 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0054-4

Junjun Chen, Xiangju Xu, Lijie Zhang, Shaoming Huang* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2015, Volume 7, Issue 4, pp 353-359

First online: 23 July 2015 (Article)
DOI: 10.1007/s40820-015-0050-8

Debanjan Jana, Subhranu Samanta, Sourav Roy, Yu Feng Lin, Siddheswar Maikap*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, October 2015, Volume 7, Issue 4, pp 392-399
First online: 01 August 2015 (Article)
DOI: 10.1007/s40820-015-0055-3