14August2018

Nano-Micro Letters

v8n1Cover  Volume 8, Issue 1 (2016)

  Download the Full Issue


Xiaoping Chen1,2, Zhixiang Zhang1,2, Lina Chi2,3, Aathira Krishnadas Nair2, Wenfeng Shangguan1,*, Zheng Jiang2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2016, Volume 8, Issue 1, pp 1-12

First online: 28 October 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0063-3

Yue Kang1,2, Qiang Leng1, Donglin Guo1, Dezhi Yang1,*, Yanping Pu2, Chenguo Hu1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2016, Volume 8, Issue 1, pp 13-19

First online: 19 August 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0056-2

Imad H. Kadhim1,2,*, H. Abu Hassan1, Q.N. Abdullah1,3

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2016, Volume 8, Issue 1, pp 20-28

First online: 19 August 2015 (Article)

 

DOI: 10.1007/s40820-015-0057-1

Huang Tan, Chao Fan, Liang Ma, Xuehong Zhang, Peng Fan, Yankun Yang, Wei Hu, Hong Zhou, Xiujuan Zhuang, Xiaoli Zhu*, Anlian Pan*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2016, Volume 8, Issue 1, pp 29-35

First online: 21 September 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0058-0

Diming Zhang1, Qian Zhang1, Yanli Lu1, Yao Yao1, Shuang Li1, Jing Jiang2,

Gang Logan Liu2, Qingjun Liu1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2016, Volume 8, Issue 1, pp 36-43

First online: 14 August 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0059-z

Darren Yohan1, Charmainne Cruje1, Xiaofeng Lu2, Devika B. Chithrani1,2,

Abstract|Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2016, Volume 8, Issue 1, pp 44-53

First online: 15 September 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0060-6

Zan Li, Genlian Fan*, Zhanqiu Tan, Zhiqiang Li*, Qiang Guo, Dingbang Xiong, Di Zhang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2016, Volume 8, Issue 1, pp 54-60

First online: 18 September 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0061-5

Yifan Chen1, Jiahua Ni1,*, Hongliu Wu1, Ruopeng Zhang1, Changli Zhao1, Wenzhi Chen1, Feiqing Zhang1, Shaoxiang Zhang2, Xiaonong Zhang1,2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2016, Volume 8, Issue 1, pp 61-69

First online: 15 September 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0062-4

Nihan Kosku Perkgoz*, Mehmet Bay

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2016, Volume 8, Issue 1, pp 70-79

First online: 05 October 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0064-2

Viveka Kalidasan1, Xiao Li Liu1,2, Tun Seng Herng1,Yong Yang1, Jun Ding1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, January 2016, Volume 8, Issue 1, pp 80-93

First online: 15 October 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0065-1