Nano-Micro Letters

v8n3  Volume 8, Issue 3 (2016)

  Download the Full Issue


Priti Singh1, Shailendra Kumar Pandey2, Jyoti Singh1,

Sameer Srivastava1, Sadhana Sachan2, Sunil Kumar Singh1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, June 2016, Volume 8, Issue 3, pp193-203

First online:  21 December 2015 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-015-0077-x

Satvinder Panesar1, Suresh Neethirajan1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, June 2016, Volume 8, Issue 3, pp204-220

First Online: 08 January 2016 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-015-0079-8

Xuejin Li, Jinhua Li*, Jing Bai, Yifan Dong, Linsen Li,Baoxue Zhou*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, June 2016, Volume 8, Issue 3, pp 221-231

First Online: 12 January 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0080-2

Putao Zhang1,2, Zhiqiang Hu1,*, Yan Wang1, Yiying Qin1, Wenqin Li2,  Jinmin Wang2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, June 2016, Volume 8, Issue 3, pp232-239

First Online: 02 February 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0081-1

Weijin Qian, Mingxuan Cao, Fei Xie, Changkun Dong*

Abstract|Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, June 2016, Volume 8, Issue 3, pp 240-246

First Online: 29 January 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0082-8

Zhi Tao1,2, Yi-an Huang3, Xiang Liu1, Jing Chen1, Wei Lei1,*, Xiaofeng Wang4, Lingfeng Pan4, Jiangyong Pan1, Qianqian Huang1,2, Zichen Zhang2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, June 2016, Volume 8, Issue 3, pp 247-253

First Online: 05 March 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0083-7

Hyunsoo Kim1, Jae Ah Lee1,2, Hyeon Jun Sim1, Márcio D. Lima2,

Ray H. Baughman2, Seon Jeong Kim1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, June 2016, Volume 8, Issue 3, pp 254-259

First Online: 27 February 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0084-6

A. Babul Reddy1,*, B. Manjula1, T. Jayaramudu1, E. R. Sadiku1, P. Anand Babu2, S. Periyar Selvam2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, June 2016, Volume 8, Issue 3, pp 260-269

First Online: 16 March 2016 (Article)

DOI:  10.1007/s40820-016-0086-4

Jingjing Xu1, Zijing Lei1, Jingkun Guo1, Jie Huang2, Wei Wang2,*, Uta Reibetanz3, Shengyong Xu1,*

Abstract | Sup Video 1 2 3 4
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, June 2016, Volume 8, Issue 3, pp 270-281

First Online: 10 March 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0087-3

Robin Augustine1,6,*, Frederic Sarry4,5,*, Nandakumar Kalarikkal1,2, Sabu Thomas1,3, Laurent Badie4,5, Didier Rouxel4,5,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, June 2016, Volume 8, Issue 3, pp 282-290

First Online: 17 March 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0088-2