Nano-Micro Letters

v8n4  Volume 8, Issue 4 (2016)

  Download the Full Issue


Mohsen Ahmadipour1, Mohd Fadzil Ain2, Zainal Arifin Ahmad1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2016, Volume 8, Issue 4, pp 291–311

First Online:  30 March 2016 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-016-0089-1 

Sunil P. Lonkar, Vishnu V. Pillai, Samuel Stephen, Ahmed Abdala,

Vikas Mittal*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2016, Volume 8, Issue 4, pp 312–319

First Online: 23 March 2016 (Article)

DOI:  10.1007/s40820-016-0090-8

Yifan Dong1, Jinhua Li1,*,Xuejin Li1, Baoxue Zhou1,2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2016, Volume 8, Issue 4, pp 320–327

First Online:  04 May 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0091-7

Sheng Chen1,2, Pengyu Xu1,2, Yue Li,1,2, Junfei Xue1,2, Song Han2, Weihui Ou2, Yaping Ding1, Weihai Ni2,*

Abstract|Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2016, Volume 8, Issue 4, pp 328–335

First Online: 11 May 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0092-6  

Yuehui Jia1,2, Xin Gong3, Pei Peng2, Zidong Wang2, Zhongzheng Tian2, Liming Ren2, Yunyi Fu2,*, Han Zhang1

Abstract|Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2016, Volume 8, Issue 4, pp 336–346

First Online: 05 May 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0093-5 

Chenxi Zhang, Yudan Luo, Xiaohong Chen, Yiwei Chen, Zhuo Sun, Sumei Huang*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2016, Volume 8, Issue 4, pp 347–357

First Online: 31 May 2016 (Article)

DOI:  10.1007/s40820-016-0094-4

ŞükriyeUlubay Karabiberoğlu1, Çağrı Ceylan Koçak2, Süleyman Koçak3, Zekerya Dursun1, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2016, Volume 8, Issue 4, pp 358–370

First Online: 29 January 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0095-3

Yu-Yan Zhou1, Chang-Hai Liu2,*, Jie Liu1, Xin-Lei Cai1, Ying Lu1, Hui Zhang1, Xu-Hui Sun1, Sui-Dong Wang1, *

Abstract|Supporting Infor
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2016, Volume 8, Issue 4pp 371–380

First Online: 01 July 2016 (Article)

DOI:  10.1007/s40820-016-0096-2

John K Aijo1, Johns Naduvath2,6 , Sudhanshu Mallick2, Jacob W. Pledger3, S.K Remillard3, P.A. DeYoung3, Manju Thankamoniamma4, T.Shripathi5, Rachel Reena Philip1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2016, Volume 8, Issue 4, pp 381–387

First Online: 02 July 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0099-z

Xiangman Meng1, Ailin Zhou1, Bo Wang1,*, Yu Chen1, Yun-Hui Tang1, Hui Yan1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2016, Volume 8, Issue 4, pp 388–393

First Online: 06 July 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0100-x