Nano-Micro Letters


Tania Limongi1,*, Luca Tirinato1, Francesca Pagliari2, Andrea Giugni1, Marco Allione1, Gerardo Perozziello3, Patrizio Candeloro3, Enzo Di Fabrizio1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett.(2017) 9: 1

Published online:31 August 2016 (Review)

DOI:10.1007/s40820-016-0103-7

Morteza Eslamian1,2,*

Abstract 
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 3

Published online: 08 September 2016 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-016-0106-4

Antonio Guerrero*, Germà Garcia-Belmonte 

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 10

Published Online: 04 October 2016 (Review)

DOI:10.1007/s40820-016-0107-3

Di An1, Yan Shen1, Jinxiu Wen1, Zebo Zheng1, Jun Chen1, Juncong She1, Huanjun Chen1,*, Shaozhi Deng1, Ningsheng Xu1,*

Abstract |Support Infor
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett.(2017) 9: 2

Published online:31 August 2016 (Article)

DOI:10.1007/s40820-016-0104-6

Azadeh Azadbakht1,*, Amir Reza Abbasi1, Zohreh Derikvand1, Ziba Karimi1, Mahmoud Roushani2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 4

Published Online: 13 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0101-9

Zhi Yang1,*, Zhaohui Li1, Xuxing Lu2, Fengjiao He1, Xingzhong Zhu1,
Yujie Ma
1, Rong He1, Feng Gao1, Weihai Ni2,*, Yasha Yi3,*
Abstract|Support Infor
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9:5

Published Online: 13 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0102-8

Yunlong Yang1, Kuiwen Shen1, Ying Liu1, Yongtao Tan1, Xiaoning Zhao1
Jiayu Wu1, Xiaoqin Niu2, Fen Ran1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9:6

Published Online: 13 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0105-5

Shobhita Singal1,2, Avanish K Srivastava1, Rajesh1,2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 7

Published Online: 15 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0108-2

Dakrong Pissuwan1,2,*, Yusuke Hattori3

Abstract|Support Infor
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett.(2017) 9: 8

Published Online: 23 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0111-7

Fengyu Zhou, Fang Liu*, Long Xiao, Kaiyu Cui, Xue Feng, Wei Zhang,
Yidong Huang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 9

Published Online: 27 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0110-8

Yumei Wang1,2,#, Ying Chen1,#, Wanqiu Zhao1, Longwei Ding1, Li Wen1, Haixia Li1, Fan Jiang1, Jun Su1, Luying Li1, Nishuang Liu1, Yihua Gao1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 11

First Online:05 October 2016 (Article)

DOI:10.1007/s40820-016-0112-6

Shoumo Zhang1, Deli Peng1, Huanhuan Xie1, Quanshui Zheng1,3,*, Yingying Zhang1,2,*

Abstract |Support Infor
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 12

Published Online: 07 October 2016 (Article)

DOI:10.1007/s40820-016-0113-5

Jingnan Song1, Maojun Zheng1,2,*, Bin Zhang1, Qiang Li1, Faze Wang1, Liguo Ma1, Yanbo Li3, Changqing Zhu1, Li Ma4, Wenzhong Shen1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 13

First Online: 09 November 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0114-4

Rui Wang1, Jing Bai1,*, Yunpo Li1, Qingyi Zeng1, Jinhua Li1, Baoxue Zhou1,2,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 14

First Online: 09 November 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0115-3

Ming Xiao1,2,3, Kevin P. Musselman1,2,3, Walter W. Duley1,4, Norman Y. Zhou1,2,3,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 15

First Online: 13 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0116-2

Delong Li1,2, Youning Gong1,2, Miaosheng Wang1,3, Chunxu Pan1,2,* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 16

Published Online: 28 November 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0117-1

Sundar Kunwar1, Mao Sui1, Quanzhen Zhang1, Puran Pandey1, Ming-Yu Li1, Jihoon Lee1,2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 17

Published Online: 28 November 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0120-6

Prasenjit Kar1, Tuhin Kumar Maji1, Ramesh Nandi1, Peter Lemmens2,3 and Samir Kumar Pal1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 18

Published Online: 23 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0118-0

Zhibin Pei1,2 , Haibo Hu1,2,*, Guojin Liang1,3, Changhui Ye1,2,*

Abstract  | Support Info  Video 1
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 19

Published Online: 08 December 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0119-z

Yue Pan1,2, Weijia Zeng1,Lin Li1, Yuzi Zhang3, Yingnan Dong2, Dianxue Cao1, Guiling Wang1,*, Brett L. Lucht2,*, Ke Ye1, Kui Cheng1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 20

Published Online: 26 December 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0122-4

Page 1 of 2