Nano-Micro Letters

v9i2 Volume 9 Issue 2 (2017)


Jingnan Song1, Maojun Zheng1,2,*, Bin Zhang1, Qiang Li1, Faze Wang1, Liguo Ma1, Yanbo Li3, Changqing Zhu1, Li Ma4, Wenzhong Shen1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 13

First Online: 09 November 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0114-4

Rui Wang1, Jing Bai1,*, Yunpo Li1, Qingyi Zeng1, Jinhua Li1, Baoxue Zhou1,2,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 14

First Online: 09 November 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0115-3

Ming Xiao1,2,3, Kevin P. Musselman1,2,3, Walter W. Duley1,4, Norman Y. Zhou1,2,3,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 15

First Online: 13 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0116-2

Delong Li1,2, Youning Gong1,2, Miaosheng Wang1,3, Chunxu Pan1,2,* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 16

Published Online: 28 November 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0117-1

Sundar Kunwar1, Mao Sui1, Quanzhen Zhang1, Puran Pandey1, Ming-Yu Li1, Jihoon Lee1,2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 17

Published Online: 28 November 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0120-6

Prasenjit Kar1, Tuhin Kumar Maji1, Ramesh Nandi1, Peter Lemmens2,3 and Samir Kumar Pal1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 18

Published Online: 23 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0118-0

Zhibin Pei1,2 , Haibo Hu1,2,*, Guojin Liang1,3, Changhui Ye1,2,*

Abstract  | Support Info  Video 1
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 19

Published Online: 08 December 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0119-z

Yue Pan1,2, Weijia Zeng1,Lin Li1, Yuzi Zhang3, Yingnan Dong2, Dianxue Cao1, Guiling Wang1,*, Brett L. Lucht2,*, Ke Ye1, Kui Cheng1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 20

Published Online: 26 December 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0122-4

Jiantao Zai, Yuanyuan Liu, Xiaomin Li, Zi-feng Ma, Rongrong Qi*, Xuefeng Qian*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 21

Published Online: 27 December 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0121-5

XiaoLong Xu1, SiXu Deng1, Hao Wang1,*, JingBing Liu1, Hui Yan1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 22

Published Online: 04 January 2017  (Review)

DOI: 10.1007/s40820-016-0123-3

Wilhelm Barthlott1,*, Matthias Mail1,2, Bharat Bhushan3, Kerstin Koch4

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 23

Published Online: 04 January 2017 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0125-1

Xiaokun Yang1, 3, Long Hu1, Hui Deng1, Keke Qiao1, Chao Hu1, Zhiyong Liu2, Shengjie Yuan1, Jahangeer Khan1, Dengbing Li1, Jiang Tang1, Haisheng Song1,*, Chun Cheng3,*

Abstract| Support Infor
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 24

Published Online: 04 January 2017 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0124-2